[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro và lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÒN BẨY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy
1.1.2. Một số khái niệm liên quan
1.1.2.1. Rủi ro
1.1.2.2. Doanh thu
1.1.2.3. Chi phí
1.1.2.4. Lợi nhuận
1.2. Đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm đòn bẩy hoạt động
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động
1.2.3. Phân tích hòa vốn
1.2.3.1. Điểm hòa vốn
1.2.3.2. Các phương pháp phân tích hòa vốn
1.2.4. Độ bẩy hoạt động
1.2.5. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
1.2.6. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.6.1. Rủi ro kinh doanh
1.2.6.2. Đo lường rủi ro kinh doanh
1.2.6.3. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
1.2.7. Vai trò của đòn bẩy hoạt động đối với quản trị tài chính
1.3. Đòn bẩy tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm liên quan
1.3.2. Khái niệm đòn bẩy tài chính
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đòn bẩy tài chính
1.3.4. Độ bẩy tài chính
1.3.5. Quan hệ giữa độ bẩy tài chính với rủi ro tài chính của doanh nghiệp
1.3.5.1. Rủi ro tài chính
1.3.5.2. Đo lường rủi ro tài chính
1.3.6. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và giá trị doanh nghiệp
1.3.6.1. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu
1.3.6.2. Phân tích quan hệ EBIT – EPS
1.3.7. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với quản trị tài chính
1.4. Đòn bẩy tổng hợp và tác động của đòn bẩy tổng hợp đối với tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Đòn bẩy tổng hợp và độ bẩy tổng hợp
1.4.2. Tác động của đòn bẩy tổng hợp đến rủi ro và khả năng sinh lời của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Than Hà Tu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Than Hà Tu
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẩn Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008 - 2011
2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty cổ phần Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
2.3. Phân tích đòn bẩy và tác động của đòn bẩy đến rủi ro và lợi nhuận của công ty cổ phần Than Hà Tu
2.3.1. Phân tích đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro và khả năng sinh lời của công ty
2.3.1.1. Phân tích hòa vốn
2.3.1.2. Phân tích đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động trong giai đoạn 2008 – 2011
2.3.2. Phân tích đòn bẩy tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro và khả năng sinh lời tại công ty Cổ phần Than Hà Tu
2.3.2.1. Quan hệ giữa độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính của công ty trong giai đoạn 2008 – 2011
2.3.2.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và giá trị của doanh nghiệp
2.3.3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp và tác động của đòn bẩy tổng hợp tại công ty cổ phần Than Hà Tu giai đoạn 2008 – 2011
2.3.3.1. Độ bẩy tổng hợp của công ty trong giai đoạn 2008 – 2011
2.3.3.2. Quan hệ giữa độ bẩy tổng hợp và rủi ro của công ty cổ phần Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
2.3.4. Đánh giá về tình hình sử dụng đòn bẩy tại công ty cổ phần Than Hà Tu giai đoạn 2008 – 2011
2.3.4.1. Đòn bẩy hoạt động
2.3.4.2. Đòn bẩy tài chính
2.3.4.3. Đòn bẩy tổng hợp
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Than Hà Tu
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
3.2.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí cố định
3.2.1.1. Tăng cường đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại
3.2.1.2. Nâng cao công tác quản lý chi phí bán hàng
3.2.1.3. Nâng cao công tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí biến đổi
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ vay
3.3.2. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan