[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Intracom

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Intracom
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và chức năng tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.2. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
1.3.3. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích chỉ tiêu tài chính
1.3.5. Phân tích tài chính Dupont
1.3.6. Phân tích tình hình tài chính chung thông qua chỉ số Z–score
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM
2.1. Tổng quan về CTCP Đầu tư hạ tầng Intracom
2.1.1. Giới thiệu chung về CTCP Đầu tư hạ tầng Intracom
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của CTCP Đầu tư Hạ tầng Intracom
2.2. Nội dung phân tích tài chính tại CTCP Đầu tư hạ tầng Intracom
2.2.1. Phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
2.3. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG INTRACOM
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.2. Giải pháp cải thiện thời gian luân chuyển lượng tiền
3.3. Giải pháp quản trị hàng tồn kho
3.4. Giải pháp quản trị khoản phải thu
3.5. Giải pháp nâng cao năng lực tự chủ tài chính qua công tác quản lý tốt nợ và tăng vốn chủ sở hữu
3.6. Một số đề xuất kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan