[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Số liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.1.4.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.1.5. Phương pháp phân tích
1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Error!
1.2.1. Phân tích các báo cáo tài chính
1.2.1.1. Phân tích tài chính qua bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
1.2.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của DN
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp
1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA Công ty cổ phần TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Hòa Phát
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của tập đoàn Hòa Phát
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ.
2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2.2.1. Phân tích các báo cáo tài chính giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình và khả năng thanh toán của công ty
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế chủ yếu
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
3.2.1. Quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Cải tiến tình hình thu nợ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan