[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2. Phân tích mỗi quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.5. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản
1.3.6. Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ANH
2.1. Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Anh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triền công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh
2.2. Thực trạng tính hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh
2.2.1. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.5. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá các bộ phân cấu thành tổng tài sản
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7. Phân tích khả năng sinh lời theo Dupont
2.4. Đánh giá tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ANH
3.1. Định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Anh
3.2.1. Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng các khoản nợ
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản nợ và phải thu
3.2.3. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.5. Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và lợi nhuận
3.2.6. Tăng cường công tác quảng cáo
3.2.7. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
3.2.8. Tăng cường công tác phân tích tài chính tại công ty
3.3. Một số kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan