[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO JSC)

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO JSC)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin từ hệ thống kế toán
1.2.2. Thông tin từ bên ngoài hệ thống kế toán
1.3. Phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp cân đối
1.3.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.6. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (Haebco JSC)
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình lao động tại Haebco
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (Haebco)
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của Haebco giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Haebco giai đoạn 2010-2012
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Haebco giai đoạn 2010-2012
2.2.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.6. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.7. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Những khó khăn, thuận lợi tại Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
3.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2010-2012 tại Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Hạn chế
3.4. Đề xuất một số giải pháp cải thiện những hạn chế tại Công ty cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
3.4.1. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.4.2. Quản lý hàng tồn kho
3.4.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan