[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tách xeri đioxit từ quặng monazite Phan Thiết bằng phương pháp axit

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tách xeri đioxit từ quặng monazite Phan Thiết bằng phương pháp axit
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Các nguyên tố đất hiếm
1.1.1. Sơ lược về các nguyên tố đất hiếm
1.1.2. Lịch sử phát hiện
1.1.3. Sự phân bố các nguyên tố đất hiếm
1.1.4. Tính chất lý hóa học của các nguên tố đất hiếm
1.1.5. Ứng dụng các nguyên tố đất hiếm
1.2. Xeri
1.2.1. Xeri đơn chất
1.2.2. Xeri hợp chất
1.2.3. Ứng dụng của xeri
1.3. Quặng đất hiếm
1.3.1. Trạng thái tự nhiên
1.3.2. Phân bố quặng ở Việt Nam
1.3.3. Phá mẫu quặng cát Monazite
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chế hóa với axit
2.2.2. Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF)
2.2.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD method)
2.2.4. Phương pháp chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM- Scanning electrons microscope)
2.2.5. Tách CeO2 bằng phương pháp kết tủa chọn lọc
2.2.7. Tinh chế xeri bằng phương pháp chiết
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.3.1. Dụng cụ và thiết bị
2.3.2. Hóa chất
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu thành phần của quặng monazite Phan Thiết và xác định hàm lượng CeO2 trong mẫu
3.2. Khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố đến hiệu suất tách và độ tinh khiết của sản phẩm
3.2.1. Ảnh hưởng của việc kết tủa lại pha vô cơ sau khi chiết
3.2.2. Ảnh hưởng của pH kết tủa Ce(OH)4
3.2.3. Ảnh hưởng của việc rửa pha hữu cơ sau khi chiết
3.2.4. Ảnh hưởng của khối lượng Na2SO4
3.2.5. Ảnh hưởng của chất oxi hóa Ce3+ thành Ce4+
3.3. Đề nghị quy trình tách xeri đioxit từ quặng monazite bằng phương pháp axit
3.4. Nghiên cứu hình dạng và kích thước hạt của xeri đioxit
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan