[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số chất màu trên nền tinh thể Spinel và Mullite

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số chất màu trên nền tinh thể Spinel và Mullite
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Chất màu cho gốm sứ
1.1.1. Bản chất của màu sắc [6, 7]
1.1.2. Chất màu cho gốm sứ [6, 7]
1.1.3. Các loại tinh thể nền dùng để tổng hợp chất màu cho gốm sứ [6]
1.2. Nguyên nhân gây màu cho các khoáng vật [2]
1.2.1. Sự chuyển electron nội
1.2.2. Sự chuyển electron kèm theo sự chuyển điện tích
1.2.3. Sự chuyển electron do khuyết tật tinh thể
1.2.4. Sự chuyển các dải năng lượng
1.3. Một số oxit gây màu thông dụng [7]
1.3.1. Nhôm oxit (Al2O3)
1.3.2. Coban oxit (CoO)
1.3.3. Crom oxit (Cr2O3)
1.3.4. Sắt oxit
1.3.5. Zirconi oxit (ZrO2)
1.3.6. Magie oxit (MgO)
1.4. Các phương pháp dùng chất màu trang trí sản phẩm [6]
1.4.1. Màu trên men
1.4.2. Màu dưới men
1.4.3. Màu trong men
1.5. Một số loại chất màu trang trí khác [6]
1.6. Phương pháp tổng hợp chất màu
1.6.1. Phương pháp gốm truyền thống [7, 9]
1.6.2. Phương pháp đồng kết tủa [7, 9]
1.6.3. Phương pháp sol – gel [7, 9]
1.6.4. Phương pháp khuếch tán rắn lỏng [7, 9]
1.6.5. Phản ứng giữa các pha rắn và cơ chế phản ứng khuếch tán [3,9]
1.6.6. Vai trò của chất khoáng hóa
1.7. Silica tro trấu [5]
1.7.1. Tính chất của silica tro trấu
1.7.2. Ứng dụng của silica tro trấu
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu [8]
2.2.1. Phương pháp tổng hợp chất màu
2.2.2. Phương pháp phân tích nhiệt (TG – DTG)
2.2.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
2.2.4. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM)
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.3.1. Dụng cụ và thiết bị
2.3.2. Nguyên liệu, hóa chất
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát tổng hợp chất màu xanh coban trên hệ spinel
3.1.1. Phương pháp tổng hợp chất màu xanh Mg0,9Co0,1Al2O4
3.1.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
3.1.3. Tổng hợp chất màu CoAl2O4
3.1.4. Khả năng phát màu và độ bền màu của màu xanh coban – spinel
3.2. Khảo sát tổng hợp chất màu xanh lá trên hệ mullite
3.2.1. Điều chế SiO2 từ tro trấu
3.2.2. Tổng hợp chất màu xanh lá trên hệ mullite 3(Al,Cr)2O3.2SiO2
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan