[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng Pyrazole từ 4-Nitroaxetophenol

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng Pyrazole từ 4-Nitroaxetophenol
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN
I. Đặc điểm cấu trúc của dị vòng Pyrazole và dẫn xuất
II. Các phương pháp tổng hợp
1. Phản ứng của hydrazin (hoặc dẫn xuất) với hợp chất 1,3-dicacbonyl
2. Phản ứng của hydrazin (hoặc dẫn xuất) với hợp chất cacbonyl 𝜶,𝜷 không no
3. Phản ứng của các diazo với axetilen hoặc olefin và dẫn xuất
4. Một số phương pháp tổng hợp khác
III. Một số ứng dụng của dị vòng Pyrazole và dẫn xuất
1. Dược tính và các ứng dụng trong y học
2. Trong ngành dệt, phẩm nhuộm
3. Trong nông nghiệp
4. Trong tổng hợp hữu cơ
CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
I. Sơ đồ thực nghiệm
II. Tổng hợp các chất
1. Tổng hợp dietyl oxalat
2. Tổng hợp etyl 4-(4-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoat (1)
3. Tổng hợp hydrazit chứa dị vòng pyrazole (2)
4. Tổng hợp các dẫn xuất hydrazit N-thế (3a-f)
5. Tổng hợp dẫn xuất chứa dị vòng 1,3,4-oxadiazolin từ các hợp chất hidrazit N-thế (4b-c):
III. Xác định tính chất và một số tính chất vật lý
1. Nhiệt độ nóng chảy
2. Phổ hồng ngoại (IR)
3. Phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
I. Tổng hợp dietyl oxalat
1. Phương trình phản ứng
2. Cơ chế phản ứng
II. Tổng hợp etyl 4-(4-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoat (1)
1. Phương trình phản ứng
2. Cơ chế phản ứng
3. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
III. Tổng hợp hydrazit chứa dị vòng pyrazole (2)
1. Phương trình phản ứng
2. Cơ chế phản ứng
3. Phương pháp nâng cao hiệu suất phản ứng
4. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
5. Phân tích phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
IV. Tổng hợp các dẫn xuất hydrazit N-thế (3a-f)
1. Phương trình phản ứng
2. Cơ chế phản ứng
3. Phương pháp nâng cao hiệu suất
4. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
3. Phân tích phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
V. Tổng hợp các dẫn xuất chứa dị vòng 1,3,4-oxadiazolin từ các hợp chất hidrazit N-thế (4b-c)
1. Phương trình phản ứng
2. Cơ chế phản ứng
3. Phương pháp nâng cao hiệu suất
4. Phân tích phổ hồng ngoại (IR)
5. Phân tích phổ cộng hưởng từ proton (1H-NMR)
CHƯƠNG IV:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan