[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DẪN NHẬP
Chương Một : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. CỞ SỞ LÝ LUẬN
1.1.1. Một số khái niệm hữu quan
1.1.2. Đặc điểm vốn từ của trẻ mắc chứng khó đọc
1.1.3. Mối quan hệ giữa vốn từ và hoạt động đọc
1.1.4. Mối quan hệ giữa bài tập MRVT và hoạt động đọc
1.1.6. Các cách tiếp cận dạy đọc và mối tương quan giữa các nhóm bài tập
1.2. Cơ sở thực tiễn:
1.2.1. Chương trình, nội dung bài tập MRVT ở lớp 1
1.2.2. Phương pháp, phương tiện dạy MRVT cho HS lớp 1 mắc chứng khó đọc
1.2.3. Thực trạng vốn từ của đối tượng nghiên cứu
1.2.4. Nhận thức của GV, PH về bài tập MRVT cho trẻ mắc chứng khó đọc
Chương 2: BÀI TẬP HỖ TRỢ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
2.1. Nguyên tắc, phương pháp xây dựng bài tập
2.1.1. Nguyên tắc
2.1.2. Phương pháp
2.2. Các bài tập mở rộng vốn từ được xây dựng
2.2.1. Các bài tập chính xác hóa vốn từ
2.2.2. Các bài tập hệ thống hóa vốn từ
2.2.3. Các bài tập tích cực hóa vốn từ
2.3. Độ khó, độ tin cậy và độ giá trị của bài tập
2.3.1. Độ khó
2.3.2. Độ tin cậy
2.3.3. Độ giá trị
Chương 3: THỬ NGHIỆM BÀI TẬP HỖ TRỢ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 1 MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC
3.1. Chọn mẫu thực nghiệm
3.1.1. Phương pháp chọn mẫu
3.1.2. Mô tả mẫu
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Nguyên tắc
3.2.2. Quy trình
3.2.3. Phương pháp
3.3. Kết quả thực nghiệm
3.3.1. Về thái độ
3.3.2. Kiểm tra ý nghĩa thống kê của số liệu
3.3.3. Các kết quả về vốn từ của HS
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan