[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự nảy mầm và sinh trưởng của cà rốt (Daucus carota L.) và xà lách (Lactuca sativa L.)


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự nảy mầm và sinh trưởng của cà rốt (Daucus carota L.) và xà lách (Lactuca sativa L.)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Độc tố vi khuẩn lam
1.2. Nghiên cứu về ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên thực vật trên thế giới
1.3. Nghiên cứu về độc tố vi khuẩn lam ở việt nam
1.4. Giới thiệu về cà rốt và xà lách
1.1.1. Cây cà rốt
1.1.2. Cây xà lách
1.5. Phát triển của thực vật
1.6. Vai trò của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự nảy mầm và tăng trưởng của cây mầm
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Thực vật
2.1.2. Độc tố vi khuẩn lam
2.1.3. Vật liệu sử dụng cho sinh trắc nghiệm
2.2. Thiết kế thí nghiệm
2.2.1. Khảo sát các biến đổi hình thái của hột trong quá trình nảy mầm
2.2.2. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự nảy mầm
2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự phát triển của cà rốt và xà lách
2.2.4. Đo cường độ hô hấp của cây mầm cà rốt và xà lách
2.2.5. Đo hoạt tính của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật có trong cây mầm xà lách và cà rốt
2.2.6. Ảnh hưởng của sự phối hợp các chất điều hòa tăng trưởng thực vật và độc tố microcystin trên sự phát triển của cây mầm
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Thời gian và nơi thực hiện đề tài
Chương 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Kết quả
3.1.1. Các biến đổi hình thái trong quá trình nảy mầm
3.1.2. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự nảy mầm
3.1.3. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự phát triển của cây mầm cà rốt và xà lách
3.1.5. Sự thay đổi hoạt tính của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật dưới ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam
3.1.6. Ảnh hưởng kết hợp giữa độc tố vi khuẩn lam và chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự phát triển của cây mầm
3.2. Thảo luận
3.2.1. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam trên sự nảy mầm
3.2.2. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên sự tăng trưởng của cây mầm
3.2.3. Ảnh hưởng của độc tố vi khuẩn lam lên khả năng hô hấp và tổng hợp các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
3.2.4. Mối liên hệ giữa độc tố vi khuẩn lam và các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự phát triển của cây mầm
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan