[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh THCS tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh THCS tại huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHA MẸ VÀ NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài về ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến sự phát triển của trẻ em
1.1.2. Những công trình nghiên cứu ở trong nước về ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến sự phát triển của trẻ em
1.2. Lý luận về phong cách giáo dục của cha mẹ và nhận thức giá trị đạo đức của học sinh THCS
1.2.1. Phong cách giáo dục của cha mẹ
1.2.2. Lý luận nhận thức về giá trị đạo đức
1.2.3. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
1.2.4. Ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh THCS
Tiểu kết chương 1
Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Khách thể nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Tiến trình nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng phong cách giáo dục của cha
2.2.2. Thực trạng phong cách giáo dục của mẹ
2.2.3. Phong cách giáo dục của cha mẹ trong một số nội dung giáo dục gia đình
2.3. Nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS tại huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
2.3.1. Nhận thức chung ở 3 mức biết, hiểu và vận dụng
2.3.2. Kết quả nhận thức của học sinh về các giá trị đạo đức ở từng mức độ
2.3.3. So sánh mức độ nhận thức của học sinh ở một số tiêu chí
2.4. Mức độ ảnh hưởng của phong cách giáo dục của cha mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh tại một số trường THCS tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
2.4.1. Ảnh hưởng phong cách giáo dục của cha đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh THCS
2.4.2. Ảnh hưởng phong cách giáo dục của mẹ đến nhận thức về giá trị đạo đức của học sinh THCS
2.4.3. Các biện pháp giáo dục nhận thức giá trị đạo đức cho học sinh THCS
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan