[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển kỹ năng tiền học đường của trẻ 5 – 6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển kỹ năng tiền học đường của trẻ 5 – 6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Một số khái niệm công cụ của đề tài
1.2.2. Đặc điểm tâm lí của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
1.2.3. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành
1.2.4. Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐƯỜNG CỦA TRẺ 5 – 6 TUỔI
2.1. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Khái quát về địa bàn điều tra
2.1.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.3. Bài tập đánh giá
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng tiền học đường của trẻ 5 – 6 tuổi
2.2.1. Mô tả khách thể nghiên cứu
2.2.2. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền đọc của trẻ 5 – 6 tuổi.
2.2.3. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền viết của trẻ 5 – 6 tuổi
2.2.4. Thực trạng mức độ kỹ năng tiền tính toán của trẻ 5 – 6 tuổi
2.3. Nguyên nhân của thực trạng mức độ kĩ năng tiền học đường
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐƯỜNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan