[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá cây ô môi (Cassia grandis L.f) họ vang (Caesalpiniaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate lá cây ô môi (Cassia grandis L.f) họ vang (Caesalpiniaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ Ô MÔI
1.1 GIỚI THIỆU THỰC VẬT [2], [3]
1.1.1 PHÂN LOẠI KHOA HỌC
1.1.2 MÔ TẢ CHUNG [2], [3]
1.1.3 PHÂN BỐ VÀ SINH THÁI [2], [3]
1.1.4 MỘT SỐ HÌNH ẢNH
1.2 Y HỌC DÂN GIAN[2], [3]
1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.3.1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.3.2 HOẠT TÍNH SINH HỌC
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP
2.1 PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT [4]
2.1.1 PHƯƠNG PHÁP CHIẾT
2.1.2 PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ BẢN MỎNG (TLC)
2.1.3 PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ
2.2 PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN [5]
2.2.1 PHỔ 1H-NMR
2.2.2 PHỔ 13C-NMR
2.2.3 PHỔ HSQC VÀ HMBC
2.2.4 PHỔ COSY
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM
3.1 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT
3.1.1 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
3.1.2 HÓA CHẤT
3.2 THỰC NGHIỆM
3.2.1 NGUYÊN LIỆU
3.2.2 TIẾN HÀNH
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ
4.2 KẾT QUẢ NHẬN DANH CẤU TRÚC CÁC CHẤT TINH KHIẾT
4.2.1 NHẬN DANH Cg01
4.2.2 NHẬN DANH Cg02
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan