[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách của vua Minh Mạng đối với các dân tộc thiểu số ở miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách của vua Minh Mạng đối với các dân tộc thiểu số ở miền Trung
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRIỀU NGUYỄN VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỚC KHI VUA MINH MẠNG LÊN NGÔI
1.1. Sự thành lập triều Nguyễn
1.1.1. Hoàn cảnh quốc tế và khu vực
1.1.2. Sự thành lập triều Nguyễn và tình hình Việt Nam thời Gia Long
1.2. Những nét chính về thân thế và sự nghiệp của vua Minh Mạng
1.2.1. Thân thế và tư tưởng của vua Minh Mạng
1.2.2. Sự nghiệp của vua Minh Mạng
1.2.2.1. Công cuộc cải cách hành chính
1.2.2.2. Việc tuyển chọn quan lại
1.2.2.3. Những thay đổi về quân đội và luật pháp
1.2.2.4. Phát triển kinh tế
1.2.2.5. Mở mang văn hóa - giáo dục
1.2.2.6. Quan hệ đối ngoại
1.3. Vấn đề dân tộc thiểu số trước và trong thời Gia Long
1.3.1. Từ thế kỉ XI đến trước năm 1802
1.3.2. Vấn đề dân tộc thiểu số thời Gia Long
CHƯƠNG 2 MIỀN TRUNG VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA VUA MINH MẠNG (TỪ NĂM 1820 ĐẾN NĂM 1840)
2.1. Vùng đất miền Trung dưới thời Nguyễn
2.1.1. Thiên nhiên và dân cư
2.1.2. Kinh tế - Văn hóa
2.2. Khái quát chính sách dân tộc của vua Minh Mạng ở miền Bắc và miền Nam
2.2.1. Chính sách dân tộc của vua Minh Mạng ở miền Bắc
2.2.2. Chính sách dân tộc của vua Minh Mạng ở miền Nam
2.3. Chính sách dân tộc của vua Minh Mạng ở miền Trung
2.3.1. Chính sách đối với Thuộc Man
2.3.1.1. Phủ dụ và cai quản Thuộc Man
2.3.1.2. Những qui định về thuế khóa và tiến cống
2.3.1.3. Phổ biến văn hóa người Kinh cho các dân Thuộc Man
2.3.2. Những chính sách đối với Thuộc quốc (Thủy Xá và Hỏa Xá)
2.3.2.1. Định lệ ban thưởng và tiến cống
2.3.2.2. Ban mũ áo, tên họ và đào tạo thông dịch viên, tiến tới đồng hóa văn hóa Thuộc quốc
2.3.3. Chính sách của vua Minh Mạng đối với người Hoa ở miền Trung
2.3.3.1. Các qui định về nhập cảnh, cư trú và chuyển đổi quốc tịch
2.3.3.2. Những ưu đãi và cấm đoán về kinh tế
2.3.3.3. Những chính sách về văn hóa - xã hội
CHƯƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNG DƯỚI THỜI MINH MẠNG
3.1. Đặc điểm
3.2. Tác động
3.1.1. Giữ yên biên giới và mở rộng lãnh thổ
3.1.2. Mở rộng giao lưu kinh tế giữa các dân tộc
3.1.3. Mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc
3.1.4. Phong trào đấu tranh của các dân tộc thiểu số dâng cao
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan