[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dãy hội tụ về điểm bất động của ánh xạ không giãn và điểm bất động chung

[/kythuat]
[tomtat]
Dãy hội tụ về điểm bất động của ánh xạ không giãn và điểm bất động chung
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I KIẾN THỨC CƠ SỞ
1.1 Bổ đề 1.1
1.2 Không gian mêtric
1.3 Không gian Banach lồi đều
CHƯƠNG II ĐỊNH LÝ VỀ SỰ DUY NHẤT CỦA ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CỦA CÁC ÁNH XẠ TƯƠNG THÍCH YẾU
2.1 Các định nghĩa
2.2 Định lý 2.7
2.3 Định lý 2.8
2.4 Định lý 2.9
2.5 Hệ quả 2.10
2.6 Hệ quả 2.11
2.7 Định lý 2.12
2.8 Định lý 2.13
2.9 Định lý 2.14
2.10 Hệ quả 2.15
2.11 Định lý 2.16
CHƯƠNG III LẬP DÃY HỘI TỤ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG HỌ N ÁNH XẠ TỰA TIỆM CẬN KHÔNG GIÃN TRONG KHÔNG GIAN BANACH LỒI ĐỀU
3.1 Các định nghĩa
3.2 Định lý 3.7
3.3 Định lý 3.8
3.4 Định lý 3.9
3.5 Ánh xạ loại (A)
3.6 Ánh xạ loại (B)
3.7 Lập dãy hội tụ về điểm bất động họ ánh xạ tựa tiệm cận không giãn
3.8 Bổ đề 3.10
3.9 Bổ đề 3.11
3.10 Định lý 3.12
3.11 Định nghĩa 3.13
3.12 Định lý 3.14
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan