[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
T-nhóm giải được hữu hạn

[/kythuat]
[tomtat]
T-nhóm giải được hữu hạn
MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Nhóm, nhóm con
1.2. Tâm hóa tử, chuẩn hóa tử và tâm
1.3. p-nhóm, π-nhóm, p’-nhóm, p-nhóm con Sylow, nhóm con Hall
1.4. Nhóm giải được
1.5. Nhóm siêu giải được
1.6. Nhóm lũy linh
1.7. Hoán tử, nhóm con hoán tử, nhóm con dẫn xuất
1.8. Dãy chuẩn tắc, nhân tử cơ bản, dãy cơ bản
1.9. Hệ Sylow, System Normalizer
1.10. Phép tự đẳng cấu lũy thừa
1.11. Nhóm con abnormal, nhóm con pronormal
Chương 2. T-NHÓM HỮU HẠN GIẢI ĐƯỢC
2.1. T-nhóm
2.2. H-nhóm con
2.3. T-nhóm hữu hạn siêu giải được
2.4. NSN-nhóm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan