[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thái độ của sinh viên một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội

[/kythuat]
[tomtat]
Thái độ của sinh viên một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN VỀ MẠNG XÃ HỘI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2.Các vấn đề lý luận về thái độ
1.2.1. Định nghĩa thái độ
1.2.2. Bản chất của thái độ
1.2.3. Đối tượng của thái độ
1.2.4. Chức năng của thái độ
1.2.5. Cấu trúc của thái độ
1.2.6. Một số đặc tính cơ bản của thái độ
1.2.7. Thái độ và hành vi
1.2.8. Sự hình thành thái độ
1.3. Mạng xã hội
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Lịch sử phát triển mạng xã hội
1.3.3. Tính năng sử dụng
1.3.4. Tính năng dành cho các loại phương tiện sử dụng
1.4. Một số đặc điểm tâm lý của sinh viên
1.5. Thái độ của sinh viên về mạng xã hội
1.5.1. Định nghĩa
1.5.2. Biểu hiện thái độ của sinh viên về mạng xã hội
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên về mạng xã hội
Tiểu kết Chương 1
Chương 2.THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊNMỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ MẠNG XÃ HỘI
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng thái độ của SV một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh về mạng xã hội
2.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng thái độ của SV một số trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh về mạng xã hội
2.3.1. Nhận thức của SV một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh về mạng xã hội
2.3.2. Thái độ của SV về mạng xã hội
2.3.3. Hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên
2.3.4. Nguyên nhân thái độ của sinh viên một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh về mạng xã hội
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan