[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bài giảng môn hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bài giảng môn hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Thiết kế bài giảng
1.2.1. Khái niệm bài giảng
1.2.2. Phân loại bài giảng
1.2.3. Cấu trúc của một bài giảng
1.2.4. Những yêu cầu khi thiết kế bài giảng
1.2.5. Qui trình thiết kế bài giảng
1.2.6. Các tiêu chí đánh giá một bài giảng
1.3. Năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
1.3.1. Lý thuyết về năng lực đọc hiểu
1.3.2. Những kĩ năng cần thiết khi đọc hiểu văn bản
1.3.3. Một số phương pháp để nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh
1.3.4. Tiếng Anh chuyên ngành
1.4. Phát triển năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành của học sinh
1.4.1. Hình thành năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh
1.4.2. Đánh giá năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
1.5. Thực trạng việc giảng dạy môn Hóa học bằng tiếng Anh trong trường THPT
1.5.1. Mục đích khảo sát
1.5.2. Đối tượng khảo sát
1.5.3. Kết quả khảo sát
1.5.4. Ý kiến qua các câu trả lời phỏng vấn
1.5.5. Kết luận về nghiên cứu thực trạng
Chương 2. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH
2.1. Nội dung chương trình hóa học lớp 10 THPT
2.2. Nguyên tắc thiết kế bài giảng môn Hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
2.2.1. Đảm bảo tính chính xác, khoa học
2.2.2. Vận dụng hiệu quả các qui tắc sư phạm
2.2.3. Đảm bảo tính khả thi
2.2.4. Thiết kế bài giảng dựa trên các nghiên cứu về ngôn ngữ
2.2.5. Cân bằng giữa nội dung hóa học và tiếng Anh chuyên ngành
2.2.6. Phối hợp hiệu quả các phương pháp dạy học tiếng Anh và dạy học hóa học
2.2.7. Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hình thức
2.3. Qui trình thiết kế bài giảng môn Hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
2.3.1. Xác định mục tiêu bài học
2.3.2. Xác định kiến thức cơ bản, nội dung trọng tâm về hóa học
2.3.3. Lựa chọn nội dung tiếng Anh chuyên ngành
2.3.4. Thiết kế tài liệu bài học bằng tiếng Anh chuyên ngành
2.3.5. Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
2.3.6. Thiết kế hoạt động dạy học
2.3.7. Thực nghiệm và hoàn chỉnh bài giảng
2.4. Thiết kế bài giảng môn Hóa học lớp 10 theo hướng nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành chương Oxi – lưu huỳnh
2.4.1. Tài liệu bài học tiếng Anh chuyên ngành chương Oxi – lưu huỳnh
2.4.2. Các giáo án chương Oxi – lưu huỳnh
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả định tính
3.4.2. Kết quả định lượng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan