[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Yên
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH
1.1. Cơ sở lí luận của tổ chức lãnh thổ du lịch
1.1.1. Các khái niệm liên quan
1.1.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
1.1.3. Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ du lịch
1.1.5. Vai trò và mục tiêu của tổ chức lãnh thổ du lịch
1.1.6. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch cấp tỉnh
1.2. Cơ sở thực tiễn của tổ chức lãnh thổ du lịch
1.2.1. Tổ chức lãnh thổ du lịch ở Việt Nam
1.2.2. Tổ chức lãnh thổ du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Yên
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Tài nguyên du lịch
2.1.3. Cơ sở hạ tầng
2.2. Thực trạng phát triển và tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Yên
2.2.1. Thực trạng phát triển du lịch theo ngành
2.2.2. Thực trạng phát triển du lịch theo lãnh thổ
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3.1.1. Các cơ sở của định hướng
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch Phú Yên theo ngành
3.1.3. Định hướng phát triển du lịch Phú Yên theo lãnh thổ
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Yên
3.2.1. Các giải pháp về xây dựng CSHT và CSVCKT
3.2.2. Các giải pháp về vốn đầu tư
3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.4. Các giải pháp về tổ chức quản lý
3.2.5. Các giải pháp tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch
3.2.6. Các giải pháp về quảng bá, xúc tiến du lịch
3.2.7. Tăng cường hợp tác liên ngành và quốc tế
3.2.8. Các giải pháp khác
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan