[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Hóa học lớp 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Hóa học lớp 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.1.3. Một số bài viết, hướng dẫn, đề tài nghiên cứu về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.2. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
1.2.1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học
1.2.2. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hóa học hiện nay
1.3. Lí luận cơ bản về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.2. Cơ sở khoa học của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.4. Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.5. Mối quan hệ giữa phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các phương pháp dạy học khác
1.4. Một số kỹ thuật dạy học trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.4.1. Kỹ thuật tổ chức lớp học
1.4.2. Kỹ thuật lựa chọn quan niệm ban đầu
1.4.3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận
1.4.4. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm
1.4.5. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên
1.4.6. Kỹ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh
1.4.7. Kỹ thuật phát triển ngôn ngữ cho học sinh
1.5. Thực trạng việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học hóa học hiện nay ở các trường phổ thông
1.5.1. Thuận lợi
1.5.2. Khó khăn
Tóm tắt chương 1
Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 THPT
2.1. Tổng quan về chương trình Hóa học 10 nâng cao
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Cấu trúc và nội dung
2.2. Một số nội dung dạy học môn Hóa học 10 có thể vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn nội dung để sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.2.2. Một số nội dung sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” môn Hóa học 10
2.3. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3.1. Mục tiêu dạy học Hóa học 10 nâng cao
2.3.2. Lí luận về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3.3. Các nguyên tắc dạy học
2.3.4. Điều kiện thực tế
2.4. Một số biện pháp nâng cao tính khả thi và hiệu quả của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.4.1. Chọn bài, chọn nội dung phù hợp với đặc trưng của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.4.2. Chuẩn bị thật tốt cho thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu
2.4.3. Chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy
2.4.4. Thiết kế phiếu học tập phù hợp
2.4.5. Chú ý hình thành cho học sinh kĩ năng hoạt động nhóm hiệu quả
2.4.6. Phối hợp giữa kiểm tra, giám sát và động viên, khuyến khích
2.4.7. Sử dụng thời gian hợp lí, giới hạn thời gian cho mỗi hoạt động và điều chỉnh kịp thời.
2.5. Đánh giá kết quả học tập và một số năng lực học tập của học sinh trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.5.1. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ viết
2.5.2. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ nói
2.5.3. Đánh giá năng lực thực hành
2.5.4. Phương pháp đánh giá
2.6. Một số bài lên lớp có vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.6.1. Bài “Phản ứng oxi hóa khử”
2.6.2. Bài “Clo”
2.6.3. Bài “Ozon và Hidro peoxit”
2.6.4. Bài “Lưu huỳnh”
2.7. Một số đề kiểm tra đánh giá
2.7.1. Đề kiểm tra 15 phút
2.7.2. Đề kiểm tra 1 tiết
Tóm tắt chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến hành thực nghiệm
3.4.1. Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.4.2. Trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm
3.4.3. Tiến hành dạy ở lớp thực nghiệm – đối chứng
3.4.4. Kiểm tra, chấm bài, thu kết quả
3.5. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả định lượng
3.5.2. Kết quả định tính
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan