[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy Down tại đây
MỤC LỤC
Mục lục
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Danh mục viết tắt
Danh mục các bảng
Tóm tắt luận văn
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
5. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu
5.1 Đối tượng nghiên cứu
5.2. Khách thể nghiên cứu
6. Câu hỏi nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu và khung lý thuyết
6.1. Câu hỏi nghiên cứu
6.2. Giả thuyết nghiên cứu
6.3. Khung lý thuyết
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp thu thập thông tin
7.2. Xử lý và phân tích thông tin
   7.3. Định nghĩa về phương pháp sư phạm của giảng viên, kiến thức giảng viên, mức độ dân chủ trong giao tiếp
Chương 1 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN QUA SINH VIÊN: BỐI CẢNH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Bối cảnh và sơ lược lịch sử hoạt động đánh giá giảng dạy của giảng viên Việt Nam và trên thế giới
1.1.3. Các hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy
1.3. Tiểu kết
Chương 2 TÁC ĐỘNG ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẾN CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
2.1. Tác động của yếu tố giới
2.2. Tác động của yếu tố tuổi
2.3. Tác động của yếu tố nơi cư trú trước khi vào đại học
2.4. Tác động của yếu tố vị trí con trong gia đình
2.5. Tác động của yếu tố nghề nghiệp của bố mẹ
2.5.1. Yếu tố nghề của bố
2.5.2. Yếu tố nghề của mẹ
2.6. Tác động của yếu tố trình độ học vấn của bố mẹ
2.6.1 Yếu tố học vấn của bố
2.6.2. Yếu tố trình độ học vấn của mẹ
2.7. Tiểu kết
Chương 3 TÁC ĐỘNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN ĐẾN ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
3.1. Tác động đặc điểm xã hội
3.1.1. Yếu tố ngành học của sinh viên
3.1.2. Yếu tố loại hình trường mà sinh viên đang học
3.1.3. Yếu tố năm học của sinh viên
3.1.4. Yếu tố sĩ số lớp của sinh viên
3.1.5. Yếu tố kết quả điểm trung bình chung của sinh viên
3.1.6. Tác động của yếu tố mức độ tham gia trên lớp của sinh viên
3.2. Tác động mức sống của sinh viên
3.3. Tiểu kết
Chương 4 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH
4.1.Kết luận
4. 2. Một số gợi ý về chính sách
Bảng hỏi

Tài liệu tham khảo
[/tomtat]
[kythuat]
Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy
[/kythuat]

Bài viết liên quan