[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34


[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34 Down tại đây
Mục  lục
Lời nói đầu
Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp    
I/ Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp           
1. Vị trí của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp
2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp          
3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp  
II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ    
1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ  
2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp 
III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ    
1. Chứng từ sử dụng
2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ
IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 
A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên    
A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC       
1. Tài khoản kế toán sử dụng        
2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 
A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC     
1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 
2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC    
B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ      
V. Sổ kế toán  sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp
Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34
I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34      
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty  xây dựng số 34
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34         
4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34          
II/ Tình hình thực tế  tổ chức kế toán vật liệu - CCDC ở công ty xây dựng số 34     
1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34   
2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34          
3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu          
4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34 
5. Đánh giá vật liệu 
A. Đối với nguyên vật liệu 
B. Đối với công cụ dụng cụ
6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34        
7. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ
Phần thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty
I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34   
1. Ưu điểm    
2. Hạn chế
II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan