[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7


[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7 Down tại đây

                                                          MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I :BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
I – Khái quát chung về Công ty CP xây dựng số 7.
1 – Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2 - Đặc điểm tổ chức quản lý.
3 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.
4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
II – Kết quả thực tập và nhận thức.
PHẦN II :BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP.
I – Những vẫn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng.
1 - Đặc điểm của hoạt động xây dựng cơ bản
1.1 - Sản phẩm xây dựng cơ bản
1.2 – Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong các
doanh nghiệp xây lắp .
2 – Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
2.1 – Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp.
2.2 – Phân loại chi phí sản xuất xây lắp.
2.2.1 – Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung của chi phí.
2.2.2 – Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.
2.2.3 – Phân loại theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
2.2.4 – Phân loại theo chức năng của chi phí
2.3 - Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp .
2.4 – Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.
3 – Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
3.1 – Khái niệm về giá thành sản phẩm.
3.2 – Hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp.
3.2.1 – Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
3.2.1.1 –Khái niệm.
3.2.1.2 – Tài khoản sử dụng.
3.2.1.3 – Phương pháp hạch toán.
3.2.2 – Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.
3.2.2.1 – Khái niệm.
3.2.2.2 – Tài khoản sử dụng.
3.2.2.3 – Phương pháp hạch toán.
3.2.3 – Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
3.2.3.1 – Khái niệm.
3.2.3.2 – Tài khoản sử dụng.
3.2.3.3 – Phương pháp hạch toán.
3.2.3.3.1 – Trường hợp máy thi công thuê ngoài
3.2.3.3.2 – Trường hợp từng đội xây lắp có máy thi công riêng biệt và có phân cấp hạch toán cho đội máy có tổ chức kế toán riêng.
3.2.3.3.3 – Trường hợp không tổ chức đội máy thi công riêng hoặc tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tổ chức cho đội kế toán cho đội thi công.
3.2.4 – Hạch toán chi phí sản xuất chung.
3.2.4.1 – Khái niệm và các thức phân bổ.
3.2.4.2 – Tài khoản sử dụng.
3.2.4.3 – Phương pháp hạch toán.
3.2.5 – Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
3.2.5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất.
3.2.5.1.1 – Tài khoản sử dụng.
3.2.5.1.2 – Phương pháp hạch toán .
3.2.5.1.3 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.
3.2.6 – Tính giá thành công trình hoàn thành.
3.2.6.1 – Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.
3.2.6.2 - Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp.
3.2.6.3 – Phương pháp tính giá thành.
 II – Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7.
1 – Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.1 – Khi đội sản xuất trực tiếp mua vật tư.
1.2 – Trường hợp vậy tư do Công ty chịu trách nhiệm mua.
2 – Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1 – Hạch toán tại đội xây dựng.
2.2 – Hạch toán tại phòng kế toán của Công ty
3 – Tổ chức hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.
3.1 – Trường hợp máy thuê ngoài.
3.2 – Trong trường hợp công trình sử dụng máy thi công của Công ty.
4 – Kế toán chi phí sản xuất chung.
5 – Tổng hợp chi phí sản xuất k iểm kê ,đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
5.1 – Tổng hợp chi phí sản xuất.
5.2 – Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.
5.3 – Tính giá thành sản phẩm xây lắp.
III. Nhận xét và hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 7
1. Nhận xét chung về quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm
1.1. Ưu điểm
1.2. Một số ưu điểm còn hạn chế
2. Ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng số 7
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan