[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hệ thống kênh phân phối mặt hàng mì Omachi của công ty TNHH Hồng Phát trên thị trường thành phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hệ thống kênh phân phối mặt hàng mì Omachi của công ty TNHH Hồng Phát trên thị trường thành phố Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1.Phương pháp thu thập thông tin
4.2. Phương pháp chọn mẫu
4.3.Phương pháp phân tích dữ liệu           
5.Kết cấu của đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1.Khái niệm – Vai trò – Chức năng của phân phối
1.1.1.1.Khái niệm phân phối
1.1.1.2.Vai trò của phân phối
1.1.1.3.Chức năng của kênh phân phối
1.1.2.Kênh phân phối sản phẩm
1.1.2.1.Bản chất của kênh phân phối sản phẩm
1.1.2.2.Khái niệm, vai trò  và cấu trúc kênh phân phối sản phẩm
1.1.2.2.1.Khái niệm kênh phân phối        
1.1.2.2.2.Vai trò của kênh phân phối       
1.1.2.2.3.Cấu trúc kênh phân phối           
1.1.2.3.Các dòng chảy trong kênh phân phối
1.1.2.4. Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của trung gian thương mại
1.1.2.4.1. Những hoạt động cơ bản của quá trình phân phối
1.1.2.4.2.Quá trình phát triển của phân phối và sự xuất hiện các trung gian
1.1.2.5. Các hình thức tổ chức kênh phân phối sản phẩm
1.1.2.5.1.Các kênh trao đổi đơn
1.1.2.5.2.Các kênh trao đổi truyền thống
1.1.2.5.3.Hệ thống kênh phân phối dọc (VMS)
1.1.2.5.4.Kênh phân phối trực tiếp           
1.1.2.5.5.Kênh phân phối gián tiếp
1.1.2.6. Quản trị kênh phân phối  
1.1.2.6.1.Tuyển chọn thành viên kênh phân phối          
1.1.2.6.2.Kích thích các thành viên kênh phân phối
1.1.2.6.3.Đánh giá các thành viên phân phối
1.1.3. Phân phối và các chính sách hỗ trợ phân phối
1.1.3.1.Bản chất của việc phân phối
1.1.3.2.Mục tiêu của việc phân phối sản phẩm
1.1.3.3.Xử lý đơn hàng
1.1.3.4. Lưu kho và dự trữ sản phẩm
1.1.3.4.1. Lưu kho   
1.1.3.4.2.Dự trữ sản phẩm  
1.1.3.5.Vận chuyển 
1.2.Tình hình thị trường Mì           
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI MẶT HÀNG  MÌ OMACHI
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Hồng Phát
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
2.1.3 Thuận lợi – Khó khăn của công ty
2.1.3.1. Thuận lợi
2.1.3.2. Khó khăn
2.2. Sản phẩm mì Omachi  
2.3. Các nguồn lực và tình hình kinh doanh của công ty
2.3.1.Tình hình lao động    
2.3.2.Tình hình vốn
2.3.3. Kết quả kinh doanh  
2.4. Tình hình hoạt động hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH Hồng Phát  
2.4.1. Thực trạng kênh phân phối của công ty TNHH Hồng Phát tại thị trường
 thành phố Huế        
2.4.1.1. Tổ chức kênh phân phối  
2.4.1.1.1. Các loại kênh phân phối           
2.4.1.1.2. Hoạt động của các kênh phân phối
2.4.1.1.3.Tình hình tiêu thụ mặt hàng mì Omachi
2.4.2. Chính sách phân phối mặt hàng mì Omachi tại thị trường Thừa Thiên Huế
2.4.2.1. Chính sách phân phối rộng rãi    
2.4.2.2.Chính sách hỗ trợ thành viên       
2.4.2.2.1.Giá cả
2.4.2.2.2.Phương thức vận chuyển           
2.4.2.2.3.Phương thức thanh toán 
2.4.2.2.4.Chiết khấu
2.4.3. Quản trị kênh phân phối của công ty
2.4.3.1. Tuyển chọn các thành viên kênh phân phối
2.4.3.2. Chính sách khuyến khích thành viên (khuyến mại, chiết khấu,…)
2.4.3.3. Đánh giá kênh phân phối 
2.4.4. Hoạt động phân phối hàng hóa vật chất
2.4.4.1. Xử lý đơn hàng      
2.4.4.2. Lưu kho
2.4.4.3. Hàng tồn kho
2.4.4.4. Vận chuyển
2.5. Đánh giá của cửa hàng và khách hàng
2.5.1. Số mẫu           
2.5.2. Mô tả mẫu
2.5.3. Cửa hàng bán sĩ và bán lẻ
2.5.3.1.Kiểm định độ tin cậy của thang đo
2.5.3.2.Phương thức đặt hàng
2.5.3.3.Phương thức thanh toán
2.5.3.4.Ý kiến đánh giá của cửa hàng bán sĩ và bán lẻ
2.5.4. Ý kiến đánh giá của khách hàng
2.5.4.1.Kiểm định độ tin cậy của thang đo
2.5.4.2.Đánh giá của khách hàng về cửa hàng
2.5.4.3.Đánh giá của khách hàng về sản phẩm mì Omachi
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI MẶT HÀNG MÌ OMACHI
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Hồng Phát trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối mì Omachi của công ty TNHH Hồng Phát           
3.2.1. Giải pháp thị trường
3.2.2. Giải pháp công ty
3.2.2.1. Đối với nhân viên
3.2.2.2. Đối với công ty Masan Food
3.2.2.3. Đối với cửa hàng bán sĩ và bán lẻ
PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Nhà nước
2.2. Đối với công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan