[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mục lục         
Danh mục các chữ viết tắt, hình vẽ, bảng biểu và phụ lục
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ     
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu       
2.1 Mục tiêu chung 
2.1 Mục tiêu cụ thể 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phạm vi nghiên cứu      
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1 Phương pháp thu thập thông tin         
4.2 Phương pháp điều tra và phỏng vấn  
4.3 Phương pháp phân tích thống kê bằng SPSS
5. Kết cấu của luận văn      
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu       
1.1 Khái niệm sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp
1.1.1 Sự hài lòng
1.1.2 Sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp
1.2 Các lý thuyết về động viên     
1.2.1 Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên         
1.2.2 Thuyết của David Mc. Clellan
1.2.3 Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg
1.2.4 Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom
1.2.5 Thuyết về sự công bằng của Adams
1.3 Các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng đối với doanh nghiệp
1.4 Mô hình lý thuyết của đề tài nghiên cứu
1.4.1 Công việc        
1.4.2 Lương bổng và các khoản thù lao   
1.4.3 Mối quan hệ với các đồng nghiệp   
1.4.4 Cơ hội thăng tiến       
1.4.5 Cấp trên          
1.5 Tác động của sự hài lòng đối với doanh nghiệp đến kết quả làm việc của người lao động
Chương 2: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ        
2.1.3 Cơ cấu tổ chức           
2.1.4 Tình hình lao động tại Công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra
2.2.2 Kiểm tra độ tin cậy của các thang đo
2.2.3 Phân tích nhân tố       
2.2.4 Phân tích hồi quy      
2.2.5 Kiểm định giá trị trung bình về mức độ hài lòng của người lao động   
2.2.6 Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng của người lao động đối với từng nhân tố theo đặc điểm cá nhân
Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế
3.1 Định hướng        
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế         
3.2.1 Giải pháp về cấp trên
3.2.2 Giải pháp về cơ hội thăng tiến
3.2.3 Giải pháp về lương bổng và các khoản thù lao
3.2.4 Giải pháp về công việc
3.2.5 Giải pháp về mối quan hệ với các đồng nghiệp
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị
3.2.1. Đối với cơ quan nhà nước   
3.2.2. Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan