[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi của nghi lễ hầu đồng hiện nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường (qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi của nghi lễ hầu đồng hiện nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường (qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ TỔNG QUAN VỀ NGHI LỄ HẦU ĐỒNG
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
1.1.1. Nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng, tác động tới đời tâm linh của người Hà Nội
1.1.2. Biến đổi văn hóa
1.2. TỔNG QUAN VỀ NGHI LỄ HẦU ĐỒNG TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU
1.2.1. Tín ngưỡng thờ Mẫu
1.2.2. Hầu đồng – nghi lễ tiêu biểu trong tín ngưỡng thờ Mẫu
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI NGHI LỄ HẦU ĐỒNG Ở HÀ NỘI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2.1. BIẾN ĐỔI TRONG ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH NGHI LỄ HẦU ĐỒNG
2.1.1. Đối tượng thực hành nghi lễ hầu đồng thời kỳ trước đây
2.1.2. Đối tượng thực hành nghi lễ hầu đồng hiện nay
2.2. BIẾN ĐỔI TRONG TRANG PHỤC
2.2.1. Trang phục hầu đồng thời kỳ trước đây
2.2.2. Trang phục hầu đồng hiện nay
2.3. BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ LỄ
2.3.1. Đồ lễ trước đây
2.3.2. Đồ lễ hiện nay
2.4. BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ MÃ
2.4.1. Đồ mã sử dụng trong nghi lễ hầu đồng trước đây
2.4.2. Đồ mã sử dụng trong nghi lễ hầu đồng hiện nay
2.5. BIẾN ĐỔI TRONG CÁCH THỰC HÀNH NGHI LỄ HẦU ĐỒNG
2.5.1. Cách thực hành nghi lễ hầu đồng trước đây
2.5.2. Cách thực hành nghi lễ hầu đồng hiện nay
Tiểu kết chương 2
Chương 3: SỰ NHÌN NHẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI NGHI LỄ HẦU ĐỒNG Ở HÀ NỘI HIỆN NAY
3.1. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NGHI LỄ HẦU ĐỒNG
3.1.1. Những biến đổi tích cực
3.1.2. Những biến đổi tiêu cực
3.2. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA NGHI LỄ HẦU ĐỒNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
3.3. KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGHI LỄ HẦU ĐỒNG HIỆN NAY Ở HÀ NỘI
3.3.1. Đối với công tác quản lý văn hóa
3.3.2. Đối với người thực hành nghi lễ
3.3.3. Đối với ban quản lý các di tích nơi thờ tự
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan