[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hát Xẩm trong sự phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Hát Xẩm trong sự phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Tình hình nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục của đề tài
Chương 1: KHÁT QUÁT VỀ NINH BÌNH - CÁI NÔI CỦA NGHỆ THUẬT HÁT XẨM
1.1. Địa lý, lịch sử, con người Ninh Bình
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Lịch sử
1.1.3. Con người
1.2. Những giá trị văn hoá đặc sắc
1.2.1. Văn hoá vật thể
1.2.2. Văn hoá phi vật thể
Tiểu kết chương 1
Chương 2: HÁT XẨM VÀ VỊ THẾ CỦA HÁT XẨM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH NINH BÌNH
2.1. Hát Xẩm - một di sản văn hoá độc đáo
2.1.1. Nguồn gốc và quá trình phát triển của hát Xẩm
2.1.2. Các đặc điểm cơ bản của hát Xẩm
2.2. Hát Xẩm trên quê hương Ninh Bình
2.2.1. Những thăng trầm của hát Xẩm ở Ninh Bình trong quá khứ
2.2.2. Thực trạng bảo tồn di sản phi vật thể hát Xẩm của tỉnh Ninh Bình
2.2.3. Nghệ nhân hát Xẩm tiêu biểu ở Ninh Bình
2.3. Vị thế của hát Xẩm trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình
2.3.1. Góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch
2.3.2. Đem lại nguồn lợi kinh tế
2.3.3. Góp phần quảng bá cho Ninh Bình và du lịch tỉnh Ninh Bình
Tiểu kết chương 2
Chương 3: PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC NGHỆ THUẬT HÁT XẨM TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH.
3.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.
3.2. Đối với các đơn vị biểu diễn
3.2.1. Nâng cao công tác quản lý, tổ chức biểu diễn
3.2.2. Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ biểu diễn
3.2.3. Đào tạo củng cố nguồn nhân lực biểu diễn phục vụ khách du lịch
3.2.4. Đa dạng hoá không gian biểu diễn phục vụ du lịch
3.2.5. Xây dựng các chương trình biểu diễn đặc sắc phù hợp với các đối tượng khách du lịch
3.2.6. Xây dựng các chương trình biểu diễn có sự kết hợp giữa hát Xẩm với một số loại hình nghệ thuật truyền thống khác vốn có ở Ninh Bình
3.3. Đối với các công ty du lịch, công ty lữ hành
3.3.1. Nơi biểu diễn hát Xẩm được thiết kế vào trong các chương trình du lịch
3.3.2. Liên kết với các đơn vị nhà hàng khách sạn để đưa hát Xẩm đến với khách du lịch một cách linh hoạt
3.4. Đối với hướng dẫn viên
3.5. Đối với hoạt động quảng bá du lịch
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan