[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson trong dạy học phần hóa vô cơ lớp 10 nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson trong dạy học phần hóa vô cơ lớp 10 nâng cao
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề
1.1.1. Một số khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu về dạy học hợp tác
1.1.2. Một số luận văn nghiên cứu về dạy học hợp tác
1.1.3. Một số bài báo nghiên cứu về dạy học hợp tác
1.2. Một số vấn đề về dạy học
1.2.1. Quá trình dạy học
1.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học
1.2.3. Một số phương pháp dạy học tích cực
1.2.4. Một số cấu trúc hoạt động nhóm trong dạy học hợp tác
1.3. Cơ sở lí luận về cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson
1.3.1. Cấu trúc Jigsaw
1.3.2. Những ưu điểm và hạn chế của cấu trúc Jigsaw
1.3.3. Cách tổ chức hoạt động nhóm theo cấu trúc Jigsaw
1.3.4. Cách đánh giá kết quả của cá nhân, nhóm theo cấu trúc Jigsaw
1.3.5. Nhận xét về cấu trúc Jigsaw
1.4. Thực trạng việc dạy học theo nhóm môn Hóa ở trường THPT
1.4.1. Mục đích điều tra
1.4.2. Đối tượng điều tra
1.4.3. Phương pháp và cách tiến hành điều tra
1.4.4. Kết quả điều tra
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG CẤU TRÚC JIGSAW CỦA ELLIOT ARONSON TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 10 NÂNG CAO
2.1. Tổng quan phần hóa vô cơ lớp 10 nâng cao
2.1.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung chương 5 “Nhóm Halogen”
2.1.2. Vị trí, mục tiêu, nội dung chương 6 “Nhóm Oxi”
2.2. Nguyên tắc khi vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson trong dạy học hóa học
2.3. Quy trình thiết kế bài lên lớp có vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson
2.4. Vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson để thiết kế một số giáo án trong dạy học hóa học phần hóa vô cơ lớp 10 nâng cao
2.4.1. Bài 30: CLO
2.4.2. Bài 31: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC
2.4.3. Bài 34: FLO
2.4.4. Bài 37: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5
2.4.5. Bài 41: OXI
2.4.6. Bài 42: OZON VÀ HIĐRO PEOXIT
2.4.7. Bài 43: LƯU HUỲNH
2.4.8. Bài 44: HIĐRO SUNFUA
2.4.9. Bài 45: HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH
2.4.10. Bài 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6
2.5. Một số kinh nghiệm khi vận dụng cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson trong dạy học hóa học
2.5.1. Kinh nghiệm lựa chọn nội dung
2.5.2. Kinh nghiệm về việc phân nhóm
2.5.3. Kinh nghiệm về tổ chức và điều khiển hoạt động nhóm
2.5.4. Kinh nghiệm gây hứng thú thảo luận cho học sinh
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Về mặt định tính
3.4.2. Về mặt định lượng
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan