[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng tiến trình dạy - tự học một số kiến thức trong phần “Quang hình” Vật lý 11 nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng tiến trình dạy - tự học một số kiến thức trong phần “Quang hình” Vật lý 11 nâng cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY– TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Bản chất quá trình dạy học
1.1.1. Bản chất của hoạt động học
1.1.2. Bản chất của hoạt động dạy
1.2. Quá trình dạy – tự học
1.2.1. Khái niệm về tự học
1.2.2. Các hình thức tự học
1.2.3. Chu trình dạy – tự học
1.2.4. Mô hình dạy – tự học cụ thể
1.3. Những thuận lợi của việc tổ chức quá trình dạy – tự học trong dạy học vật lý ở trường THPT
1.3.1. Đặc điểm của môn vật lý
1.3.2. Sự nhấn mạnh đến việc tổ chức hoạt động học tập tự lực của học sinh trong các tài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học Vật lý
1.3.3. Một số cơ sở lý luận về định hướng và tổ chức hoạt động tự học của học sinh trong dạy học Vật lý
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY - TỰ HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC TRONG PHẦN “QUANG HÌNH” – VẬT LÝ 11 NÂNG CAO
2.1. Nội dung, cấu trúc và mục tiêu phần “Quang hình”- Vật lý 11 nâng cao
2.1.1. Nội dung và cấu trúc của phần “ Quang hình “ – Vật lý 11 nâng cao .
2.1.2. Mục tiêu dạy học phần “Quang hình”- Vật lý 11 nâng cao
2.2. Tìm hiểu thực trạng dạy học phần “Quang hình” Vật lý lớp 11 – Nâng cao ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi
2.2.1. Nội dung tìm hiểu
2.2.2. Phương pháp tìm hiểu
2.2.3. Kết quả điều tra
2.3. Tiến trình dạy – tự học một số kiến thức trong phần “Quang hình học” Vật lý lớp 11_nâng cao
2.3.1. Tiến trình dạy – tự học bài “Khúc xạ ánh sáng”
2.3.2. Tiến trình dạy – tự học bài “Phản xạ toàn phần”
2.3.3. Tiến trình dạy – tự học bài “Lăng kính”
2.3.4. Tiến trình dạy – tự học bài “các tật của mắt và cách khắc phục”
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng và nội dung của thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.3. Kết quả của thực nghiệm
3.3.1. Bài học “Khúc xạ ánh sáng”
3.3.2. Bài học “Phản xạ toàn phần”
3.3.3. Bài học: “Lăng kính
3.4. Kết luận quá trình thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC  
[/tomtat]

Bài viết liên quan