[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Diễn (Citrus Grandis) tại tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Diễn (Citrus Grandis) tại tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và các luận cứ nghiên cứu
1.2. Nguồn gốc và phân loại bưởi
1.3. Phân loại thực vật
1.4. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi trên Thế giới và Việt Nam
1.4.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi trên Thế giới
1.4.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi ở Việt Nam
1.5. Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây có múi và cây bưởi
1.5.1. Đất và dinh dưỡng
1.5.2. Nhiệt độ không khí
1.5.3. Ánh sáng
1.5.4. Ẩm độ và lượng mưa
1.5.5. Gió
1.6. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng các đợt lộc của cây bưởi
1.7. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cây bưởi Diễn
1.7.1. Nguồn gốc cây bưởi Diễn
1.7.2. Đặc điểm hình thái của giống bưởi Diễn
1.8. Những nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây có múi và cây bưởi liên quan đến phạm vi đề tài
1.8.1. Nghiên cứu kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình
1.8.2. Nghiên cứu về thụ phấn, thụ tinh
1.8.3. Nghiên cứu về khoanh vỏ
1.8.4. Nghiên cứu về tỷ lệ C/N
1.8.5. Nghiên cứu về dinh dưỡng
1.8.6. Nghiên cứu về chất điều hòa sinh trưởng
1.8.7. Nghiên cứu về phòng trừ sâu, bệnh hại
1.9. Một số kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định yếu tố hạn chế trong sản xuất cây bưởi tại Thái Nguyên
2.2.2. Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Diễn
2.2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của giống bưởi Diễn tại Thái Nguyên
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định yếu tố hạn chế trong sản xuất bưởi tại Thái Nguyên
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của cây bưởi Diễn
2.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của giống bưởi Diễn tại Thái Nguyên
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá hiện trạng và xác định yếu tố hạn chế trong sản xuất cây bưởi tại Thái Nguyên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Địa hình và cơ cấu đất đai
3.1.3. Thời tiết, khí hậu
3.1.4. Tình hình sản xuất cây ăn quả tỉnh Thái Nguyên năm 2013
3.1.5. Tình hình sản xuất bưởi tỉnh Thái Nguyên
3.1.6. Tình hình sản xuất bưởi Diễn tại tỉnh Thái Nguyên năm 2013
3.2. Đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên
3.2.1. Một số đặc điểm hình thái và sinh trưởng của cây bưởi Diễn
3.2.2. Đặc điểm sinh trưởng và mối liên hệ giữa các đợt lộc
3.2.3. Nghiên cứu tương quan giữa cành mẹ, cành quả và năng suất cây bưởi Diễn
3.2.4. Nghiên cứu đặc điểm thụ phấn thụ tinh của cây bưởi Diễn
3.2.5. Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ lệ C/N đến năng suất bưởi Diễn
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên
3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng cắt tỉa đến năng suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên
3.3.2. Ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến năng suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên
3.3.3. Ảnh hưởng của khoanh vỏ và cuốc gốc đến năng suất giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên
3.3.4. Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng GA3 đối với cây bưởi Diễn tại Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan