[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số thảm thực vật phục hồi sau nương rẫy tại phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số thảm thực vật phục hồi sau nương rẫy tại phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Khái niệm về thảm thực vật
1.1.2. Khái niệm về rừng
1.1.3. Tái sinh rừng
1.1.4. Phục hồi rừng
1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
1.2.1 . Những nghiên cứu trên thế giới
1.2.2 . Những nghiên cứu ở Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tuyến điều tra và ô tiêu chuẩn
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích mẫu vật
2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.2.5. Phương pháp điều tra trong nhân dân
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.3. Khí hậu
3.1.4. Sông suối- thủy văn
3.1.5. Địa chất và thổ nhưỡng
3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu
3.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
3.2.2. Dân số, lao động và việc làm.
3.2.3. Văn hóa - xã hội:
3.2.4. Thực trạng cơ sở hạ tầng:
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các kiểu TTV thứ sinh tự nhiên đặc trưng trong KVNC
4.2. Đặc điểm của các kiểu TTV thứ sinh trong KVNC
4.2.1. Sự phân bố các taxon trong các kiểu TTV
4.2.2. Đặc điểm thành phần loài trong các kiểu TTV nghiên cứu
4.2.3. Đặc điểm thành phần dạng sống tại khu vực nghiên cứu
4.3. Đặc điểm cấu trúc hình thái của các kiểu thảm thực vật
4.3.1. Thảm cỏ thấp
4.3.2. Thảm cây bụi
4.3.3. Rừng thứ sinh
4.4. Đặc điểm tái sinh tự nhiên trong các kiểu TTV tại KVNC
4.4.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây tái sinh
4.4.2. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao
4.4.3. Phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang
4.4.4. Nguồn gốc và chất lượng cây tái sinh
4.5. Đánh giá khả năng tái sinh tự nhiên của các thảm thực vật tại KVNC
4.6. Đề xuất một số biện pháp thúc đẩy quá trình phục hồi rừng tại KVNC
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan