[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè (thành phố Hồ Chí Minh) trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè (thành phố Hồ Chí Minh) trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
1.1. Lao động
1.1.1. Quan niệm về lao động
1.1.2. Kết cấu lao động
1.2. Việc làm
1.2.1. Một số khái niệm về việc làm
1.2.2. Quan niệm về việc làm, thất nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động và việc làm
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm
1.4. Một số vấn đề về công nghiệp hóa – hiện đại hóa
1.4.1. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa - hiện đại hóa
1.4.2. Đặc điểm của công nghiệp hóa - hiện đại hóa
1.4.3. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đến vấn đề lao động và việc làm
1.5. Thực trạng lao động và việc làm của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa
1.5.1. Thực trạng về lao động và việc làm của Việt Nam
1.5.2. Thực trạng lao động và việc làm của Thành phố Hồ Chí Minh
2.1. Khái quát huyện Nhà Bè
2.2. Các nhân tố ảnh hường đến lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè
2.2.1. Các nhân tố tự nhiên
2.2.2. Các nhân tố kinh tế xã hội
2.3. Thực trạng lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa
2.3.1. Nguồn lao động huyện Nhà Bè
2.3.2. Sử dụng lao động ở Nhà Bè
2.4. Ảnh hưởng của việc làm đến kinh tế - xã hội
2.4.1 Ảnh hưởng đến thu nhập và mức sống dân cư
2.4.2. Ảnh hưởng đến công tác xóa đói giảm nghèo
2.4.3. Các ảnh hưởng khác
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM HUYỆN NHÀ BÈ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Cơ sở định hướng sử dụng lao động và việc làm huyện Nhà Bè
3.1.1. Quan điểm phát triển nguồn lao động
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
3.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Nhà Bè
3.2. Dự báo về lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè
3.2.1. Dự báo dân số các năm tới
3.2.2. Dự báo về số lượng lao động
3.2.3. Dự báo về chất lượng lao động
3.2.4. Dự báo sử dụng lao động đến năm 2020
3.2.5. Dự báo khả năng giải quyết việc làm đến năm 2020
3.3. Giải pháp sử dụng lao động và việc làm ở huyện Nhà Bè
3.3.1. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
3.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động
3.3.3. Giải pháp thông tin thị trường lao động
3.3.4. Giải pháp giải quyết việc làm
3.3.5. Giải pháp xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp
3.3.6. Thực hiện chính sách dân số phù hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan