[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát văn học dân gian Stiêng

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát văn học dân gian Stiêng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỘC NGƯỜI STIÊNG
1.1. Lịch sử tộc người Stiêng
1.2. Hoạt động kinh tế
1.3. Tổ chức xã hội truyền thống
1.4. Đặc điểm văn hóa tộc người Stiêng
1.5. Tình hình tư liệu văn học dân gian Stiêng
Chương 2: THẦN THOẠI, TRUYỀN THUYẾT, TRUYỆN CỔ TÍCH STIÊNG
2.1. Thần thoại
2.1.1. Đặc điểm nội dung
2.1.2. Đặc điểm nghệ thuật
2.2. Truyền thuyết
2.2.1. Đặc điểm nội dung
2.2.2. Đặc điểm nghệ thuật
2.3. Truyện cổ tích
2.3.1. Đặc điểm nội dung
2.3.2. Đặc điểm nghệ thuật
Chương 3: CA DAO-DÂN CA, SỬ THI STIÊNG
3.1. Ca dao-dân ca
3.1.1. Đặc điểm nội dung
3.1.2. Đặc điểm nghệ thuật
3.2. Sử thi
3.2.1. Đặc điểm nội dung
3.2.2. Đặc điểm nghệ thuật
3.2.3. Giá trị văn hóa của sử thi Stiêng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan