[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát phân bố suất liều xung quanh phòng máy X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ MÁY PHÁT TIA X
1.1. Cấu tạo máy phát X quang thông thường
1.1.1. Cấu tạo ống phát tia X
1.1.2. Bộ lọc tia
1.1.3. Hệ chuẩn trực đầu đèn (Collimator)
1.2. Nguyên lý của quá trình phát tia X
1.2.1. Nguyên lý tạo tia X
1.2.2. Các tính chất của tia X
1.3. Nguyên lý hoạt động của máy phát tia X
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng liều ra tia X
Chương 2: AN TOÀN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
2.1. Các hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa
2.1.1. Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa
2.1.2. Những tổn thương do bức xạ ion hóa
2.2. Các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ
2.2.1. Lịch sử xây dựng các tiêu chuẩn an toàn bức xạ trên thế giới
2.2.2. Các khuyến cáo về an toàn bức xạ của ICRP
2.2.3. Các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ của IAEA [6][34][35][38]
2.2.4. Giới hạn liều
2.3. An toàn bức xạ tại các cơ quan y tế theo tiêu chuẩn Việt Nam
2.3.1. Các quy chế an toàn bức xạ đã được ban hành ở Việt Nam
2.3.2. Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6561:1999 về an toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế
Chương 3: KHẢO SÁT PHÂN BỐ SUẤT LIỀU XUNG QUANH PHÒNG MÁY X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP
3.1. Giới thiệu chương trình MCNP
3.1.1. Lịch sử của chương trình MCNP
3.1.2. Dữ liệu hạt nhân và phản ứng của MCNP
3.1.3. Cấu trúc của chương trình MCNP
3.1.4. Độ chính xác của kết quả và các nhân tố ảnh hưởng
3.2. Tally đánh giá
3.2.1. Tally F4
3.2.2. Tally Fmesh4
3.2.3. Tally F2
3.3. Kết quả khảo sát phân bố liều xung quanh phòng máy X quang chẩn đoán y tế bằng chương trình MCNP
3.3.1. Mô tả phòng X quang thường quy tại bệnh viện Nhi đồng I
3.3.2. Kiểm tra hiệu lực của mô hình - chuẩn hóa kết quả mô phỏng
3.3.3. Mô phỏng phân bố suất liều trong phòng chụp X quang bằng tally Fmesh với các chế độ chiếu chụp khác nhau
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan