[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật xử lý xung số DPP cho hệ đo Gamma NaI(Tl)

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật xử lý xung số DPP cho hệ đo Gamma NaI(Tl)
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN
1.1. Tương tác của tia gamma[1], [6]
1.1.1. Hiệu ứng quang điện
1.1.2. Hiệu ứng Compton
1.1.3. Hiệu ứng tạo cặp
1.2. Hệ phổ kế gamma NaI(Tl) [2],[5],[6],[7]
1.2.1. Detector nhấp nháy NaI(Tl)
1.2.2. Phân tích dạng xung nhấp nháy
1.2.3. Tiền khuếch đại
1.2.4. Khuếch đại
1.2.5. Bộ phân tích độ cao xung
1.2.6. Độ phân giải năng lượng
1.3. Sơ đồ hệ phổ kế hiện đại
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT XỬ LÝ XUNG TÍN HIỆU SỐ DPP
2.1. Kỹ thuật xử lý xung tín hiệu số DPP [15]
2.2. Xử lý xung tín hiệu phân tích độ cao xung [4],[8],[9],[10],[11]
2.2.1. Sự tổng hợp của các xung hình thang và xung tam giác
2.2.2. Sự tích chập với hàm chữ nhật và hàm dốc cụt (rectangular and truncated ramp functions)
2.2.3. Đáp ứng xung của sự hình thành xung hình thang
2.2.4. Số hóa hình thành xung hình thang
2.2.5. Một số giải thuật đệ quy khác
2.3. Khôi phục mức nền (baseline restoration)
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA XUNG DẠNG MŨ VÀ XUNG HÌNH THANG
3.1. Khảo sát dạng xung hình thang theo các tham số DPP
3.1.1. Cố định bề rộng xung Tw, thay đổi k và m
3.1.2. Cố định thời gian tăng k, thay đổi m và Tw
3.1.3. Cố định thời gian phần đỉnh bằng m, thay đổi k và Tw
3.1.4. Kết luận
3.2. Ảnh hưởng của thời gian tăng (rise time) của xung mũ lên độ cao xung hình thang [10]
3.3. Khảo sát sự chồng chập xung [4]
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM
4.1. Bố trí thí nghiệm
4.1.1. Bố trí thí nghiệm
4.1.2. Các thông số thí nghiệm [12],[13],[14]
4.2. Phân tích các tham số DPP đối với dạng xung ra hình thang
4.2.1. Trường hợp cố định Tw = 20 μs
4.2.2. Trường hợp Tw = 30 μs
4.2.3. Trường hợp Tw = 40 μs
4.2.4. So sánh và đánh giá tham số DPP dựa vào độ phân giải năng lượng
4.3. Phân tích các tham số DPP đối với dạng xung ra mũi nhọn (cusp - like)
4.3.1. Phân tích các tham số DPP đối với dạng xung ra tam giác
4.3.2. Phân tích các tham số DPP đối với dạng xung ra mũi nhọn
4.4. Trường hợp chồng chập xung (pile-up)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan