[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ảnh hưởng sai số của các thông số trong phân tích kích hoạt dùng phương pháp K0

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ảnh hưởng sai số của các thông số trong phân tích kích hoạt dùng phương pháp K0
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CÁC KÝ HIỆU
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NƠTRON
1.1 Khái niệm phân tích kích hoạt nơtron
1.2 Lịch sử phát triển của phân tích kích hoạt nơtron
1.3 Phương trình cơ bản của phân tích kích hoạt
1.4 Các phương pháp chuẩn hóa trong phân tích kích hoạt
1.4.1 Phương pháp tuyệt đối
1.4.2 Phương pháp tương đối
1.4.3 Phương pháp chuẩn đơn
1.4.4 Phương pháp chuẩn hóa k0
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG THÔNG LƯỢNG NƠTRON TRONG CÁC KÊNH CHIẾU XẠ CỦA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
2.1 Xác định thông lượng nơtron nhanh φf, nơtron trên nhiệt φepi và nơtron nhiệt φth
2.1.1 Xác định thông lượng nơtron nhiệt φth và thông lượng nơtron cộng hưởng φepi
2.1.2 Xác định thông lượng nơtron nhanh φf
2.1.3 Xác định tỷ số cadmium và tỷ số thông lượng nơtron nhiệt trên thông lượng nơtron trên nhiệt.
2.2 Các phương pháp xác định hệ số α
2.2.1 Xác định hệ số α bằng phương pháp bọc cadmium
2.2.2 Phương pháp dùng tỷ số cadmium
2.2.3 Phương pháp chiếu 3 monitor trần (tức không bọc cadmium)
Chương 3. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG THÔNG LƯỢNG NƠTRON TRONG CÁC KÊNH CHIẾU XẠ LÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT
3.1 Phân bố thông lượng nơtron trên nhiệt không tuân theo qui luật 1/E
3.2 Phương pháp J. Op De Beek đánh giá hưởng của Er và α lên kết quả phân tích
3.3 Đánh giá phương pháp J. Op De Beek
3.4 Hiệu chỉnh phương pháp gần đúng J. op De Beek
Chương 4. THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LỆCH PHỔ 1/E TRONG KÊNH CHIẾU XẠ VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG THÔNG LƯỢNG NƠTRON LÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT THEO PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH GẦN ĐÚNG CỦA J. OP DE BEEK
4.1 Thực nghiệm xác định hệ số lệch phổ 1/E trong kênh chiếu xạ
4.2 Đánh giá ảnh hưởng của các thông số đặc trưng thông lượng nơtron lên kết quả phân tích kích hoạt dùng phương pháp hiệu chỉnh gần đúng của J. Op De Beek
4.2.1 Ảnh hưởng của sai số xác định α và Er vào kết quả phân tích
4.2.2 Ảnh hưởng của sai số xác định f vào kết quả phân tích
4.2.3 Ảnh hưởng tổng hợp của các sai số xác định α, Er và f vào kết quả phân tích trong kênh 7-1 của lò Đà Lạt
4.2.4 Ảnh hưởng của các sai số xác định α, Er vào kết quả phân tích khi chiếu có bọc cadmium
4.2.5 Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan