[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học các phương trình và bất phương trình vô tỉ lớp 10

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học các phương trình và bất phương trình vô tỉ lớp 10
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
1.1. SỰ GẮN KẾT GIỮA PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
1.2. SỰ GẮN KẾT GIỮA PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
CHƯƠNG 2. MỘT NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
2.1. LƯỚT QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TOÁN LỚP 9
2.1.1. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong chương trình toán 9
2.1.2. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong SGK toán lớp 9
2.2. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ Ở LỚP 10.
2.2.1. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong chương trình Đại số 10
2.2.2. Phương trình, bất phương trình vô tỉ trong SGK Đại số 10
CHƯƠNG 3. MỘT NGHIÊN CỨU VỀ SAI LẦM CỦA HỌC SINH TRONG GIẢI CÁC BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
3.1. THỰC NGHIỆM 1
3.1.1. Phân tích tiên nghiệm bài tập 4
3.1.2. Phân tích hậu nghiệm bài tập 4
3.2. THỰC NGHIỆM 2
3.2.1. Phân tích tiên nghiệm
3.2.2. Phân tích hậu nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan