[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) theo tính trạng tăng trưởng tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống cá Rô phi đỏ (Oreochromis spp.) theo tính trạng tăng trưởng tại Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nguồn gốc và phân loại cá rô phi
1.2. Đặc điểm sinh học cá rô phi
1.3. Tình hình nuôi cá Rô phi đỏ
1.4. Một số chương trình chọn giống trên cá rô phi
1.5. Hiện trạng về vật liệu chọn giống cá rô phi đỏ
1.6. Phương pháp thành lập quần thể ban đầu cho các đối tượng chọn giống thủy sản
1.7. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nuôi vỗ để lai hỗn hợp giữa 4 dòng cá nhập nội
3.2. Kết quả ghép cặp – lai hỗn hợp tạo 16 tổ hợp lai
3.3. Kết quả ương cá con của 16 tổ hợp lai
3.4. Kết quả cân, đo khi đánh dấu để nuôi tăng trưởng ở môi trường nước ngọt và nước lợ mặn
3.5. Kết quả thuần dưỡng ở độ mặn và nuôi tăng trưởng trong môi trường lợ mặn – quy mô thí nghiệm
3.6. Kết quả nuôi so sánh tăng trưởng của 16 tổ hợp lai trong môi trường nước ngọt và lợ mặn
3.7. Kết quả khảo sát ưu thế lai của các tính trạng trên các dòng cá rô phi đỏ nuôi ở 2 môi trường nước ngọt và lợ mặn
KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan