[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu ứng giao thoa điện tử với việc tách thông tin cấu trúc phân tử oxy từ phổ sóng hài bậc cao

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu ứng giao thoa điện tử với việc tách thông tin cấu trúc phân tử oxy từ phổ sóng hài bậc cao
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: HIỆU ỨNG GIAO THOA ĐIỆN TỬ
1.1 Phát hiện giao thoa điện tử trong phổ sóng hài của phân tử H2+ và H2
1.1.1 Sự phát xạ sóng hài bậc cao
1.1.2 Phát hiện giao thoa điện tử trong phổ sóng hài bậc cao
1.2 Hiệu ứng giao thoa điện tử và các nghiên cứu trên phân tử CO2
1.2.1 Phân tử CO2 với các nghiên cứu thực nghiệm
1.2.2 Kết quả mô phỏng trên phân tử CO2
1.3 Một số vấn đề hiện tại
Chương 2: TÁCH THÔNG TIN CẤU TRÚC TỪ PHỔ SÓNG HÀI BẬC CAO
2.1 Cơ sở lý thuyết của việc tách thông tin cấu trúc từ phổ sóng hài bậc cao
2.1.1 Mô hình ba bước Lewenstein
2.1.2 Mô-men lưỡng cực dịch chuyển phân tử
2.2 Một số phương pháp tách thông tin cấu trúc từ phổ sóng hài bậc cao
2.3 Tách thông tin cấu trúc từ hiệu ứng giao thoa điện tử
2.3.1 Cơ sở lý thuyết của hiệu ứng giao thoa điện tử
2.3.2 Phương pháp
Chương 3: ỨNG DỤNG CHO PHÂN TỬ OXY
3.1 Phổ sóng hài bậc cao của phân tử O2
3.2 Mô-men lưỡng cực dịch chuyển thực nghiệm
3.3 Tách thông tin cấu trúc và phân tích kết quả
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan