[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp Webquest trong dạy học chương Nhóm oxi (Hóa học lớp 10 nâng cao)

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp Webquest trong dạy học chương Nhóm oxi (Hóa học lớp 10 nâng cao)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Tổng quan về việc ứng dụng ICT trong dạy học hóa học ở trường THPT
1.2.1. Thực trạng về việc ứng dụng ICT trong giáo dục ở Việt Nam
1.2.2. Các hình thức ứng dụng ICT trong dạy học
1.3. Tổng quan về phương pháp webquest và trang WebQuest
1.3.1. Khái niệm về phương pháp webquest.
1.3.2. Khái niệm trang WebQuest
1.3.3. Đặc điểm của việc học tập với phương pháp webquest
1.3.4. Các dạng nhiệm vụ trong WebQuest
1.3.5. Cấu trúc chung của WebQuest
1.3.6. Quy trình thiết kế một WebQuest
1.3.7. Tiến trình thực hiện dạy học bằng phương pháp webquest
1.3.8. Các tiêu chí để đánh giá nội dung một WebQuest
1.4. Giới thiệu một số công cụ tạo website trực tuyến
1.4.1. Google Sites
1.4.2. Wix.com
1.4.3. DevHub
1.4.4. SnapPages
1.4.5. Webnode
1.4.6. WordPress
1.5. Sử dụng Google Sites để thiết kế WebQuest
1.6. Nội dung, phương pháp dạy học chương “Nhóm Oxi”
1.6.1. Giới thiệu nội dung chương “Nhóm Oxi”
1.6.2. Nguyên tắc sư phạm khi giảng dạy chương “Nhóm Oxi”
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “NHÓM OXI”(HÓA HỌC 10 NÂNG CAO)
2.1. Cấu trúc chung của WebQuest
2.2. Giới thiệu hệ thống WebQuest đã thiết kế
2.2.1. Bài “Oxi”
2.2.2. Bài “Ozon và Hidro peOxit”
2.2.3. Bài “Lưu huỳnh”
2.2.4. Bài “Hợp chất có Oxi của Lưu huỳnh”
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
3.5. Tiến hành thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.6.1. Một số sản phẩm của HS
3.6.2. Kết quả nhận xét của GV, giáo sinh và HS về WebQuest và phương pháp webquest
3.6.3. Kết quả bài kiểm tra của HS
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan