[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của vật liệu Nano Perovskite Y0.8Sr0.2FeO3

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng của vật liệu Nano Perovskite Y0.8Sr0.2FeO3
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Giới thiệu về công nghệ nano
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Ứng dụng của công nghệ nano
1.2. Vật liệu perovskite ABO3
1.2.1. Cấu trúc tinh thể của perovskite ABO3
1.2.2. Sự pha tạp và sự khuyết thiếu oxi
1.2.3. Cấu trúc tinh thể YFeO3
1.2.4. Ứng dụng của vật liệu oxit perovskite kích thước nanomet
1.3. Tổng quan tính chất của yttri¸stronti, sắt
1.3.1. Oxit yttri, yttri cacbonat
1.3.2. Oxit stronti, stronti cacbonat
1.3.3. Oxit sắt và sắt hidroxit
1.4. Phương pháp tổng hợp vật liệu perovskite
1.4.1. Phương pháp gốm truyền thống
1.4.2. Phương pháp đồng kết tủa
1.4.3. Phương pháp sol-gel
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng TGA/DTG
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu nhiễu xạ tia X
2.2.3. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét SEM
2.2.4. Phương pháp đo phổ hồng ngoại (FTIR)
2.2.5. Phương pháp hấp phụ
2.2.6. Phương pháp đo độ từ hóa
2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
2.3.1. Dụng cụ và thiết bị
2.3.2. Hóa chất
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tổng hợp vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3 theo phương pháp đồng kết tủa
3.1.1. Quy trình tổng hợp vật liệu
3.1.2. Kết quả phân tích nhiệt
3.1.3. Kết quả phổ hồng ngoại FTIR
3.1.4. Kết quả XRD của vật liệu Y0.8Sr0.2FeO3
3.1.5. Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM)
3.2. Tổng hợp vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3 theo phương pháp citrat-gel
3.2.1. Quy trình tổng hợp vật liệu
3.2.2. Kết quả phân tích nhiệt
3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của pH tạo gel
3.2.4. Khảo sát nhiệt độ nung
3.2.5. Khảo sát tỷ lệ mol C/M
3.2.6. Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM)
3.3. Vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3
3.3.1. Cấu trúc vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3
3.3.2. Thành phần hóa học của vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3
3.4. Ứng dụng vật liệu perovskite Y0.8Sr0.2FeO3
3.4.1. Khả năng hấp phụ Pb2+ trên vật liệu
3.4.2. Từ tính của vật liệu
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan