[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ của vật liệu nano Y0.9Cd0.1FeO3

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ ion Pb2+ của vật liệu nano Y0.9Cd0.1FeO3
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. CÁC ĐẶC TRƯNG CHUNG VỀ HẠT NANO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHÚNG
1.1. HẠT NANO VÀ VẬT LIỆU NANO
1.2. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ BỘT NANO OXIT
1.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ NANO
1.4. PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU NANO OXIT
1.5. CẤU TRÚC TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU PEROVSKITE ABO3
1.5.1. Vật liệu ABO3 thuần
1.5.2. Vật liệu ABO3 biến tính
1.6. VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ YFeO3
Chương 2. VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUYÊN TỐ SẮT, YTTRIUM VÀ CADMIUM
2.1. SẮT
2.1.1. Sắt (III) oxit
2.1.2. Sắt (III) hydroxides
2.2. YTTRIUM
2.2.1. Yttrium
2.2.2. Oxit yttrium
2.3. CADMIUM
2.3.1. Cadmium
2.3.2. Cadmium oxit
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA BỘT NANO
3.1. PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X (XRD)
3.2. PHƯƠNG PHÁP KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT (SEM)
3.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG NHIỆT (TG)
3.4. PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
Chương 4. THỰC NGHIỆM – KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1. TỔNG HỢP BỘT NANO Y0.9Cd0.1FeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
4.1.1. Hóa chất và dụng cụ
4.1.2. Phương pháp thực nghiệm
4.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA BỘT NANO Y0.9Cd0.1FeO3 TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA
KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan