[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Linh Sơn và quan niệm về tiểu thuyết của Cao Hành Kiện


[/kythuat]
[tomtat]
Linh Sơn và quan niệm về tiểu thuyết của Cao Hành Kiện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Linh Sơn và Tác giả Cao Hành Kiện
1.1.1. Tác giả Cao Hành Kiện
1.1.2. Tiểu thuyết Linh Sơn
1.2. Quan niệm văn chương của Cao Hành Kiện
Chương 2: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN TRONG LINH SƠN
2.1. Quan niệm về nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong Linh Sơn của Cao Hành Kiện
2.2. Cách xây dựng cốt truyện trong Linh Sơn
2.2.1. Cốt truyện mờ hóa
2.2.2. Cốt truyện kết cấu kép và cốt truyện lồng khung xâu chuỗi
2.2.3. Cốt truyện siêu tiểu thuyết
Chương 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG LINH SƠN
3.1. Quan niệm về cách xây dựng nhân vật trong Linh Sơn
3.2. Xây dựng nhân vật phân mảnh trong Linh Sơn
3.2.1. Đại từ “tôi”- cái tôi trong cuộc hành trình vật lý
3.2.2. Đại từ “anh”- cái tôi trong cuộc hành trình tâm linh
3.2.3. Đại từ “nàng” - Cái tôi nữ tính trong một cơ thể nam tính
3.2.4. Đại từ “hắn” - cái tôi xa lạ
Chương 4: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG KHÔNG GIAN TRONG LINH SƠN
4.1. Quan niệm về không gian trong Linh Sơn
4.2. Xây dựng không gian lồng ghép trong Linh Sơn
4.2.1. Không gian thực
4.2.2. Không gian phi thực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan