[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thái độ của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thái độ của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶ
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu về tự kỷvà thái độ của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ trong nước.
1.1.2. Các nghiên cứu về tự kỷ và thái độ của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ ở nước ngoài
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài nghiên cứu
1.2.1. Thái độ
1.2.2. Đặc điểm của thái độ
1.2.3. Cấu trúc tâm lý của thái độ
1.2.4. Khái niệm tự kỷ
1.2.5. Trẻ em, trẻ tự kỷ
1.2.6. Biểu hiện trẻ tự kỷ
1.2.7. Nguyên nhân gây ra hội chứng tự kỷ
1.2.8 Phân loại tự kỷ
1.2.9. Các hội chứng khác trong phổ tự kỷ
1.3. Thái độ và các thành tố cơ bản về thái độ của cha mẹ đối con có chứng tự kỷ
1.3.1. Nhận thức của cha mẹ về chứng tự kỷ
1.3.2. Tình cảm của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ
1.3.3. Xu hướng hành vi của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỒI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶ
2.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu
2.2. Tổ chức nghiên cứu
2.3. Triển khai nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3.1. Nghiên cứu lí luận
2.3.2. Nghiên cứu thực trạng
2.4 . thực trạng thái độ của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ
2.4.1. Nhận thức của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ.
2.4.2. Tình cảm của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ
2.4.3. Hành vi của cha mẹ đối với con có chứng tự kỷ
2.5. Một số biện pháp giúp các bậc cha mẹ có hiểu rõ về chứng tự kỷ và có thái độ tích cực đối với con có chứng tự kỷ
2.5.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.5.2. Đề xuất các biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan