[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp lực tâm lý và cách ứng phó của trẻ lao động sớm tại một số quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Áp lực tâm lý và cách ứng phó của trẻ lao động sớm tại một số quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN VỀ ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI ÁP LỰC TÂM LÝ CỦA TRẺ LAO ĐỘNG SỚM
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề áp lực tâm lý và cách ứng phó với áp lực tâm lý
1.1.1. Một số nghiên cứu về áp lực tâm lý và ứng phó tâm lý trên thế giới
1.1.2. Một số nghiên cứu về áp lực tâm lý và ứng phó tâm lý tại Việt Nam
1.2. Một số vấn đề lý luận về áp lực tâm lý
1.2.1. Khái niệm áp lực tâm lý
1.2.2. Biểu hiện của áp lực tâm lý
1.2.3. Ảnh hưởng của áp lực tâm lý đối với sự phát triển của trẻ em
1.3. Một số lý luận về trẻ lao động sớm
1.3.1. Khái niệm trẻ lao động sớm
1.4. Cách ứng phó với áp lực tâm lý
Chương 2. THỰC TRẠNG ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ CỦA TRẺ LAO ĐỘNG SỚM
2.1. Mô tả về khách thể nghiên cứu thực trạng
2.2. Mô tả cách thức nghiên cứu đề tài
2.2.1. Công cụ nghiên cứu
2.2.2. Cách tính điểm
2.2.3. Xử lý số liệu
2.3. Mức độ hài lòng về cuộc sống hiện tại của trẻ lao động sớm
2.3.1. Thực trạng mức độ hài lòng với cuộc sống của trẻ lao động sớm
2.3.2. So sánh tự đánh giá về cuộc sống của trẻ lao động sớm trên một số phương diện
2.3.3. So sánh mức độ hài lòng với cuộc sống của trẻ lao động sớm trên một số phương diện
2.4. Thực trạng áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm
2.4.1. Mức độ áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm
2.4.3. Những áp lực tâm lý cụ thể của trẻ lao động sớm
2.4.4. So sánh thực trạng áp lực tâm lý trong cuộc sống của trẻ lao động sớm trên một số phương diện
2.4.5. Những áp lực cụ thể biểu hiện qua mức độ đồng tình với các ý kiến về người lao động sớm.
2.5. Ảnh hưởng của áp lực tâm lý đến trẻ lao động sớm
2.5.1. Ảnh hưởng của áp lực tâm lý đến trẻ lao động sớm
2.5.2. So sánh ảnh hưởng của áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm trên một số phương diện
2.6. Ứng phó với áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm
2.6.1. Các kiểu ứng phó cơ bản của trẻ lao động sớm với áp lực tâm lý
2.6.2. Các cách ứng phó cụ thể với áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm
2.6.3. Cách ứng phó cụ thể của trẻ lao động sớm qua một số tình huống
2.6.4. So sánh các kiểu ứng phó với áp lực tâm lý của trẻ lao động sớm trên một số phương diện
Chương 3. THỰC NGHIỆM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ÁP LỰC TÂM LÝ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI ÁP LỰC TÂM LÝ CỦA TRẺ LAO ĐỘNG SỚM
3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp thực nghiệm
3.2. Đề xuất một số biện pháp thực nghiệm
3.2.1. Nhóm biện pháp thay đổi nhận thức của trẻ và những người xung quanh
3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường kỹ năng sống cho trẻ lao động sớm
3.2.3. Nhóm các biện pháp khác
3.3. Tổ chức thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của trẻ lao động sớm về áp lực tâm lý và cách ứng phó với áp lực tâm lý
3.3.1. Mục đích thực nghiệm
3.3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3.3. Khách thể thực nghiệm
3.3.4. Điều kiện thực nghiệm
3.3.5. Mô hình thực nghiệm
3.3.6. Quy trình thực nghiệm
3.3.7. Công cụ đánh giá sau thực nghiệm
3.4. Phân tích kết quả nghiên cứu thực nghiệm
3.4.1. Kết quả nghiên cứu trước thực nghiệm
3.4.2. Kết quả nghiên cứu sau khi thực nghiệm
3.5. Minh chứng trên một số trường hợp cụ thể
3.5.1. Kết quả thực nghiệm đối với em V.B.Đ
3.5.2. Kết quả thực nghiệm đối với H.N
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan