[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÍ THÔNG MINH CỦA HỌC SINH LỚP 4
1.1. Lịch sử nghiên cứu trí thông minh
1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Trí tuệ, trí thông minh
1.2.1. Định nghĩa trí tuệ, trí thông minh
1.2.2. Cấu trúc trí thông minh
1.2.3. Sự hình thành và phát triển trí thông minh
1.2.4. Các giai đoạn phát triển trí thông minh
1.3. Trí thông minh của học sinh lớp 4
1.3.1. Định nghĩa trí thông minh của học sinh lớp 4
1.3.2. Sự phát triển trí thông minh của học sinh lớp 4
1.3.3. Một số biểu hiện cơ bản ở trí thông minh của học sinh lớp 4
1.3.4. Vai trò của trí thông minh đối với hoạt động học tập và một số hoạt động khác trong đời sống của học sinh lớp 4
1.3.5. Đặc điểm tâm lý cơ bản của học sinh lớp 4
1.3.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh của học sinh lớp 4
1.3.7. Đo lường mức độ trí thông minh của học sinh lớp 4
Tiểu kết Chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TRÍ THÔNG MINH CỦA HỌC SINH LỚP 4 Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
2.2.1. Kết quả chung về mức độ trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
2.2.2. Kết quả mức độ trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi theo các phương diện so sánh
2.2.3. Đánh giá một số biểu hiện trong trí thông minh của học sinh lớp 4
2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng mức độ trí thông minh học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
2.3.1. Giáo viên và vấn đề nâng cao mức độ trí thông minh cho học sinh lớp 4
2.3.2. Phụ huynh học sinh lớp 4 và vấn đề nâng cao mức độ trí thông minh cho trẻ
Tiểu kết Chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ TRÍ THÔNG MINH CỦA HỌC SINH LỚP 4 Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.1.1. Cơ sở lý luận
3.1.2. Cơ sở thực tiễn
3.2. Biện pháp nâng cao mức độ trí thông minh của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
3.2.1. Biện pháp tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh lớp 4 thông qua phương pháp dạy học khám phá theo lý thuyết kiến tạo phối hợp với các phương pháp khác một cách hiệu quả
3.2.2. Biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4 đa dạng, phong phú
3.2.3. Biện pháp hướng dẫn học sinh hình thành kỹ năng giải quyết một số dạng bài tập cơ bản nhất ở các môn học trong chương trình, sách giáo khoa lớp 4
3.3. Thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Giới thiệu khái quát về tổ chức thực nghiệm
3.3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.3.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan