[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thủy xá, hỏa xá trong lịch sử Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Thủy xá, hỏa xá trong lịch sử Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. SƠ LƯỢC VỀ NGƯỜI GIARAI VÀ THỦY XÁ, HỎA XÁ TRONG LỊCH SỬ
1.1. Vài nét về người Giarai
1.1.1. Nguồn gốc
1.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội
1.2. Khái quát chung về Thủy Xá, Hỏa Xá
1.2.1. Tên gọi
1.2.2. Địa điểm
1.2.3. Nguồn gốc
Chương 2. THỦY XÁ, HỎA XÁ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC VÙNG XUN QUANH
2.1. Quan hệ với các triều đại phong kiến Việt Nam
2.1.1. Quan hệ thần phục và lệ thuộc của Thủy Xá, Hỏa Xá với các triều đại phong kiến Việt Nam
2.1.2. Những chính sách của các vương triều phong kiến Việt Nam đối với Thủy Xá, Hỏa Xá
2.2. Quan hệ với người Khơme
2.3. Quan hệ với người Chăm
Chương 3. VÀI NÉT VỀ NỀN VĂN HÓA CỦA THỦY XÁ, HỎA XÁ
3.1. Văn hóa vật chất
3.1.1. Ẩm thực (ăn)
3.1.2. Trang phục (mặc)
3.1.3.Nhà cửa (ở)
3.2. Văn hóa tinh thần
3.2.1. Tâm linh
3.2.2. Nghi lễ
3.2.3. Tang ma, cưới hỏi
3.2.4. Phong tục tập quán khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan