[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Vũng Tàu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề trên thế giới
1.1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam
1.2. Một số lý luận về PPDHGQVĐ
1.2.1. Dạy học giải quyết vấn đề
1.2.2. Cơ sở khoa học của DHGQVĐ
1.2.3. Đặc điểm, bản chất, cấu trúc của DHGQVĐ
1.2.4. Vấn đề, THCVĐ, cơ chế phát sinh và phân loại THCVĐ
1.2.5. Các mức độ hay các PPDH trong DHGQVĐ
1.3. Dạy và học trong giáo dục mầm non
1.4. Vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi
1.4.1. Cơ sở của việc vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi
1.4.2. Quy trình vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI ỞMỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
2.1. Khái quát về tình hình giáo dục thành phố Vũng Tàu và tình hình giáo dục mầm non thành phố Vũng Tàu
2.2. Mẫu khảo sát, công cụ nghiên cứu và phương pháp điều tra thực trạng
2.2.1. Mô tả mẫu khảo sát và công cụ nghiên cứu
2.2.2. Mô tả phương pháp điều tra thực trạng
2.2.3. Quy ước về cách xác định mức độ đánh giá theo thang điểm khảo sát
2.2.4. Cách xử lý số liệu thống kê
2.3.Thực trạng vận dụng PPDHGQVĐ
2.3.1. Thực trạng nhận thức của GV về PPDHGQVĐ
2.3.2. Thực trạng vận dụng
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
3.1.1. Cơ sở pháp lý
3.1.2. Cơ sở lý luận
3.1.3. Cơ sở thực tiễn
3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động dạy học cho trẻ 5-6 tuổi
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan