[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học An ninh nhân dân

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học An ninh nhân dân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1 Tài liệu nước ngoài có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.1.2 Tài liệu trong nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu
1.2.1 Kỹ năng
1.2.2 Thích ứng
1.2.3 Kỹ năng thích ứng
1.2.4 Môi trường học tập của sinh viên đại học
1.2.4.1 Sinh viên đại học
1.2.4.2 Học tập
1.2.4.3 Môi trường học tập của sinh viên đại học
1.3 Lý luận về kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHANND
1.3.1 Sinh viên an ninh
1.3.2 Đặc điểm môi trường học tập của sinh viên An ninh
1.3.3 Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên An ninh
1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học An ninh nhân
Chương 2 THỰC TRẠNG KỸ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN
2.1 Thể thức và phương pháp nghiên cứu
2.1.1 Mục đích nghiên cứu
2.1.2 Dụng cụ nghiên cứu
2.1.3 Mẫu nghiên cứu
2.2 Kết quả nghiên cứu
2.2.1 Thực trạng nhận thức của sinh viên năm nhất về kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.1.1 Hiểu biết chung của sinh viên năm nhất về kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.1.2 Hiểu biết của sinh viên đối với các kỹ năng bộ phận của kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.1.3 Đánh giá của sinh viên năm nhất về vai trò của kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.1.4 Mức độ quan tâm rèn luyện kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm nhất
2.2.1.5 Hiểu biết của sinh viên đối với kỹ năng thích ứng với môi trường học tập theo khối thi, đối tượng và giới tính
2.2.2 Thực trạng mức độ biểu hiện của sinh viên năm nhất với các kỹ năng bộ phận của kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.2.1 Mức độ biểu hiện của sinh viên đối với các kỹ năng bộ phận của kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.2.2.2 So sánh biểu hiện của sinh viên đối với các kỹ năng bộ phận theo khối thi, đối tượng và giới tính
2.2.2.3 Tương quan giữa mức độ nhận thức và mức độ biểu hiện của sinh viên đối với các kỹ năng bộ phận
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất
2.3.1 Yếu tố nhà trường
2.3.2 Yếu tố giáo viên và cán bộ quản lý
2.3.3 Yếu tố bản thân sinh viên
2.3.4 Yếu tố gia đình
2.4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hình thành kỹ năng thích ứng với môi trường học tập
2.4.1 Nhóm biện pháp đối với nhà trường
2.4.2 Nhóm biện pháp đối với cán bộ, giảng viên
2.4.3 Nhóm biện pháp đối với bản thân sinh viên
2.4.4 Nhóm biện pháp đối với gia đình sinh viên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan