[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểu truyện người lấy vật trong truyện cổ tích Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểu truyện người lấy vật trong truyện cổ tích Việt Nam
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ VÀ KIỂU TRUYỆN NGƯỜI LẤY VẬT
1.1 Khái quát về truyện cổ tích thần kỳ
1.1.1 Khái niệm truyện cổ tích thần kỳ
1.1.2. Đặc trưng của truyện cổ tích thần kỳ
1.1.3. Giới thiệu về kho tàng truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam
1.2. Khái quát về kiểu truyện người lấy vật
1.2.1. Khái niệm về kiểu truyện người lấy vật
1.2.2. Cơ sở hình thành kiểu truyện người lấy vật
1.2.3. Giới thiệu chung về kiểu truyện người lấy vật
Chương 2: KHẢO SÁT NHỮNG MÔ-TÍP CHỦ YẾU TRONG KIỂU TRUYỆN NGƯỜI LẤY VẬT
2.1. Khái niệm về mô-típ và giới thiệu chung về các mô-típ trong kiểu truyện người lấy vật
2.1.1. Khái niệm về mô-típ
2.1.2. Giới thiệu chung về các mô-típ trong kiểu truyện người lấy vật
2.2. Phân tích các mô-típ chủ yếu
2.2.1. Mô-típ sự ra đời thần kỳ
2.2.2. Mô-típ người đội lốt vật
2.2.3. Mô-típ thách đố
2.2.4. Mô-típ tài năng thần kỳ
2.2.5. Mô-típ cởi lốt và kết hôn
2.2.6. Mô-típ người em út bị hại
2.2.7. Mô-típ vật phù trợ
Chương 3: KẾT CẤU VÀ Ý NGHĨA CỦA KIỂU TRUYỆN NGƯỜI LẤY VẬT
3.1. Các kiểu kết hợp mô-típ để tạo thành cốt truyện cụ thể
3.1.1. Kiểu cốt truyện có hai mô-típ
3.1.2. Kiểu cốt truyện có ba mô-típ
3.1.3. Kiểu cốt truyện có bốn mô-típ
3.1.4. Kiểu cốt truyện có năm mô-típ
3.1.5. Kiểu cốt truyện có sáu mô-típ
3.1.6. Kiểu cốt truyện có bảy mô-típ
3.2. Ý nghĩa của kiểu truyện người lấy vật trong truyện cổ tích
3.2.1 Kiểu truyện người lấy vật phản ánh tín ngưỡng dân gian
3.2.2. Kiểu truyện người lấy vật thể hiện triết lý nhân sinh của nhân dân
C. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan